Medicijn

  • Mepolizumab is geregistreerd als aanvullende behandeling van ernstig refractair eosinofiele astma bij volwassenen.
  • Mepolizumab vermindert het aantal exacerbaties met 0,9 per jaar in vergelijking met placebo.
  • Overgevoeligheidsreacties op mepolizumab kunnen acuut of vertraagd (binnen enkele dagen) optreden.
  • De langetermijnveiligheid van mepolizumab is nog niet bekend. Er zijn gegevens bekend tot 4,5 jaar gebruik.
  • Mepolizumab is ongeveer 40 tot 90 keer duurder dan een combinatiepreparaat LABA/ICS.

Indicatie

Mepolizumab is geregistreerd als aanvullende behandeling van ernstig refractair eosinofiele astma bij volwassenen, adolescenten en kinderen vanaf 6 jaar (SmPC, 2018).

Effectiviteit

Het doel van de behandeling van ernstige eosinofiele astma is het optimaliseren van de astmacontrole, behouden en optimaliseren van de longfunctie en voorkomen van exacerbaties (NVALT, 2013).

Wat is het effect op FEV1?

De FEV1 neemt met gemiddeld 110 ml toe door behandeling met mepolizumab in vergelijking met placebo (Farne, 2017).

Wat is het effect op exacerbaties?

Mepolizumab vermindert het aantal exacerbaties met 55% (Farne, 2017). Het gemiddelde aantal exacerbaties is 0,8 per jaar met mepolizumab in vergelijking met 1,7 per jaar met placebo (EPAR, 2016).

Wat is het effect op corticosteroïdgebruik?

Mepolizumab geeft na 20 tot 24 weken behandeling een significante verlaging van corticosteroïdgebruik in vergelijking met placebo. Bij 54% van de patiënten met mepolizumab neemt het corticosteroïdgebruik met meer dan de helft af. Bij placebo is dit bij 33% van de patiënten het geval (Bel, 2014).

Veiligheid

Wat is de langetermijnveiligheid?

Mepolizumab is sinds 2015 in Nederland op de markt. In een studie naar de veiligheid lijkt mepolizumab een gunstig veiligheidsprofiel te hebben (Lugogo, 2016). Een openlabel studie met mepolizumab toont na 4,5 jaar geen nieuwe zorgen over de veiligheid. Patiënten die eerder ernstige bijwerkingen ondervonden waren echter uitgesloten van deelname (Khatri, 2018).

Mepolizumab is onderworpen aan aanvullende monitoring. Het CBG verzoekt patiënten en zorgverleners extra alert te zijn op bijwerkingen (SmPC, 2018). 

Het CBG verzoekt zorgverleners om extra alert te zijn op mogelijke bijwerkingen. De fabrikant monitort in het Risico Management Plan onder andere ernstige overgevoeligheidsreacties, ernstige (parasitaire) infecties en maligniteiten (EPAR, 2016).

Wat zijn belangrijke bijwerkingen?

Een bijwerking die bij meer dan 10% van de patiënten met mepolizumab voorkomt is hoofdpijn. Bij 1 tot 10% van de patiënten komen faryngitis, koorts, eczeem, allergische reacties, urineweginfectie en onderste luchtweginfectie voor. Daarnaast kunnen overgevoeligheidsreacties of toedieningsgerelateerde reacties acuut (binnen enkele uren) of vertraagd (binnen enkele dagen) optreden, ook na langdurige behandeling (SmPC, 2018).

Wat zijn belangrijke contra-indicaties en interacties?

De voorschrijver moet eventuele worminfecties voorafgaand aan de behandeling met mepolizumab behandelen. Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend (SmPC, 2018).

Richtlijnen

Welke plaats heeft mepolizumab in de NVALT-richtlijn?

De plaats van mepolizumab is nog niet beoordeeld door de NVALT-richtlijn Ernstig astma (2013). De richtlijn geeft aan dat mepolizumab nog onvoldoende onderzocht was, toen de richtlijn verscheen (NVALT, 2013). 

Welke plaats heeft mepolizumab in de GINA-richtlijn?

IL5-remmers hebben een plaats als stap 5 in de behandeling van ernstige eosinofiele astma volgens de GINA-richtlijn Global Strategy for Asthma Management and Prevention (2018). De GINA-richtlijn spreekt geen voorkeur uit voor een bepaalde IL5-remmer. De GINA-richtlijn adviseert de volgende stappen bij de behandeling van astma:

  • Stap 1: SABA zo nodig.
  • Stap 2: lage dosering ICS en SABA zo nodig.
  • Stap 3: lage dosering LABA/ICS en SABA zo nodig of lage dosering formoterol/ICS.
  • Stap 4: lage dosering formoterol/ICS of medium dosering LABA/ICS en SABA zo nodig.
  • Stap 5: bij ernstige eosinofiele astma: IL5-remmer als add-on toevoegen aan bestaande behandeling (GINA, 2018).

Kosten en vergoeding

Wat zijn de kosten?

Onderhoudsbehandeling met mepolizumab kost ongeveer € 16.000 per jaar. Behandeling met een combinatiepreparaat LABA/ICS in de laagste onderhoudsdosering kost € 175 tot € 398 per jaar (Medicijnkosten, 2019). Wilt u meer weten? Lees dan de uitgebreide informatie over kosten.

Wat zijn de vergoedingsvoorwaarden?

Mepolizumab wordt alleen via ziekenhuizen verstrekt en door de verzekeraar vergoed als add-on-geneesmiddel. Add-on geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die het ziekenhuis apart in rekening kan brengen. Het gaat vaak om dure geneesmiddelen. De NZa besluit of een geneesmiddel als add-on in rekening kan worden gebracht en tegen welk tarief (Medicijnkosten, 2019).

Aandachtspunten bij gebruik

Voorschrijven van mepolizumab moet gebeuren door artsen die ervaring hebben met diagnose en behandeling van eosinofiele astma. Behandeling met mepolizumab vindt plaats in het ziekenhuis door subcutane injectie elke 4 weken (SmPC, 2018).

Werkingsmechanisme

Mepolizumab blokkeert de biologische functie van IL5, waardoor de overleving en de activiteit van eosinofielen afneemt. IL5 zorgt voor aantrekking, rijping, differentiatie en activering van eosinofielen. Eosinofielen spelen een belangrijke rol in de ontstekingscascade van patiënten met eosinofiele astma (SmPC, 2018).

Toekomstige ontwikkelingen

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen bekend.

Contact

Laatst gewijzigd op 22 januari 2019