Medicijn

Indicatie

Insuline lispro 100 E/ml en 200 E/ml (Lyumjev®) zijn geregistreerd voor de behandeling van DM1 en DM2 bij volwassenen (SmPC, 2021). Deze tekst gaat alleen over de indicatie DM2.

Lyumjev® bevat net als Humalog® insuline lispro. Aan Lyumjev® zijn echter de hulpstoffen citraat en treprostinil toegevoegd. Citraat verhoogt de lokale vasculaire permeabiliteit en treprostinil veroorzaakt lokale vaatverwijding. Deze hulpstoffen zorgen voor een versnelde absorptie van insuline lispro. Hierdoor treedt de werking van Lyumjev® 11 minuten eerder in dan van Humalog® (SmPC, 2021).

Effectiviteit

De medicamenteuze behandeling van DM2 richt zich op regulering van de bloedglucosewaarden. Het doel van de behandeling is verminderen van eventuele klachten en voorkomen of vertragen van micro- en macrovasculaire complicaties en mortaliteit (NHG, 2018).

Wat is het effect op micro- en macrovasculaire uitkomsten en mortaliteit?

Het effect van insuline lispro op micro- en macrovasculaire complicaties en mortaliteit is niet bekend (Fullerton 2018). Insuline lispro is sinds 1996 op de markt. Destijds was het niet verplicht om onderzoek te doen naar de cardiovasculaire veiligheid. Voor de registratie van Lyumjev® is geen aanvullend onderzoek gedaan naar cardiovasculaire veiligheid (Assessment report, 2020).

Wat is het effect op HbA1c?

Er is bij DM2 geen significant verschil in HbA1c-daling tussen Lyumjev® en Humalog® na een behandelduur van 26 weken (Blevins, 2020). De HbA1c-daling ten opzichte van baseline is 4,1 mmol/mol voor Lyumjev® en 4,7 mmol/mol voor Humalog®. De versnelde absorptie leidt dus niet tot een klinisch relevant verschil in HbA1c (SmPC, 2021).

Veiligheid

Wat is de langetermijnveiligheid?

Insuline lispro is sinds 1996 op de markt en voor dit middel zijn geen zorgen over de langetermijnveiligheid bekend. Natriumcitraat is een veelgebruikte hulpstof en voor deze stof zijn geen zorgen over de langetermijnveiligheid. De veiligheid van treprostinil is in preklinische studies naar de veiligheid van Lyumjev® uitgebreid onderzocht. Het risico op negatieve effecten lijkt niet waarschijnlijk en verder onderzoek is niet nodig. Verschillen in langetermijnveiligheid tussen Lyumjev® en Humalog® zijn dan ook niet te verwachten (Assessment report, 2020).

Wat zijn belangrijke bijwerkingen?

De meest voorkomende bijwerkingen van Lyumjev® zijn overgevoeligheidsreacties op de injectieplaats. Deze treden bij meer dan 1% van de patiënten op (SmPC, 2021).

Insuline lispro (Lyumjev®) is onderworpen aan aanvullende monitoring. Het CBG verzoekt patiënten en zorgverleners extra alert te zijn op bijwerkingen en deze te melden (SmPC, 2021).

Hoe vaak komen hypoglykemieën voor?

Bij meer dan 10% van de patiënten met insuline lispro treden hypoglykemieën op. Er is geen significant verschil in aantal hypoglykemieën tussen Luymjev® en Humalog®. Hypoglykemieën kunnen door de snellere werking bij Lyumjev® wel eerder na injectie optreden dan bij andere kortwerkende insulines (SmPC, 2021).

Wat zijn belangrijke interacties en contra-indicaties?

Insuline lispro heeft geen belangrijke contra-indicaties. Niet-selectieve bètablokkers kunnen de symptomen van hypoglykemie maskeren en het herstel van de glucosespiegel vertragen (SmPC, 2021). Daarnaast is er een aantal interacties dat nog niet beoordeeld is door de KNMP. Hierbij gaat het om bètablokkers en ACE-remmers die mogelijk de insulinebehoefte verlagen. Thiaziden, schildklierhormonen en glucocorticosteroïden verhogen mogelijk de insulinebehoefte (KNMP, 2021).

Richtlijnen

Welke plaats heeft insuline lispro in de NHG-Standaard?

Kortwerkende insuline gecombineerd met een (middel)langwerkende insuline (basaal-bolusregime) heeft een plaats in stap 4 van de behandeling volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018). Het NHG geeft geen voorkeur voor een kortwerkende insuline en doet geen uitspraak over de eventuele meerwaarde van sneller werkend insuline lispro (Lyumjev®). Een alternatief voor het basaal-bolusregime is tweemaal daags mixinsuline (NHG, 2018).

Stap 4 van de behandeling komt in aanmerking als de glykemische instelling onvoldoende blijft met metformine en eenmaal daags (middel)langwerkende insuline, eventueel na eerdere behandeling met een DPP4-remmer of GLP1-agonist. Bij een HbA1c < 15 mmol/mol boven de streefwaarde kan de arts in plaats van intensiveren van de insulinebehandeling de toevoeging van een DPP4-remmer of GLP1-agonist overwegen. Dit geldt voor patiënten bij wie intensiveren van de insulinebehandeling moeilijk uitvoerbaar is, bijvoorbeeld vanwege leeftijd, comorbiditeit, leefstijl of het onvoldoende in staat zijn tot zelfcontroles (NHG, 2018).

Welke plaats heeft insuline lispro in de NIV-richtlijn?

Intensiveren van de insulinebehandeling heeft in de NIV-richtlijn Farmacotherapie bij DM2 in de tweede lijn (2018) een plaats bij patiënten met een zeer slechte glucoseregulatie (HbA1c > 15 mmol/mol boven streefwaarde), ondanks metformine en eenmaal daags insuline. Intensiveren van de insulinebehandeling heeft bij deze patiënten de voorkeur boven behandeling met DPP4-remmers, GLP1-agonisten of SGLT2-remmers (NIV, 2018).  

Intensiveren van de insulinebehandeling is mogelijk met mixinsuline of een basaal-bolusregime, met bijvoorbeeld insuline lispro als kortwerkende insuline. De richtlijn geeft geen voorkeur voor één van beide behandelmethoden. Ook doet de richtlijn geen uitspraak over de eventuele meerwaarde van sneller werkend insuline lispro (Lyumjev®).  (NIV, 2018).

Kosten en vergoeding

Wat zijn de kosten?

Insuline lispro (Lyumjev®) kost jaarlijks ongeveer € 330 tot € 340 voor 40 E per dag. Dit is vergelijkbaar met Humalog® en biosimilar insuline lispro (FK, 2021). Wilt u meer weten? Lees dan de uitgebreide informatie over kosten.

Wat zijn de vergoedingsvoorwaarden?

Insuline lispro wordt volledig vergoed (Medicijnkosten, 2021).

Insuline lispro valt onder het preferentiebeleid van sommige zorgverzekeraars. V&VN Diabeteszorg geeft hiervan een overzicht.

Aandachtspunten bij gebruik

De patiënt moet insuline lispro subcutaan toedienen in de buik, bovenarm, dij of billen. Variëren van het injectiegebied en afwisselen van de injectieplaats is belangrijk om de kans op lipodystrofie te verminderen (SmPC, 2021).

Insuline lispro (Lyumjev®) werkt snel, waardoor de patiënt het 0 tot 2 minuten vóór of tot maximaal 20 minuten na het begin van de maaltijd kan toedienen. Humalog® moet de patiën kort voor, tijdens of kort na de maaltijd toedienen. De werking treedt bij Lyumjev® 11 minuten eerder in dan bij Humalog®. De werkingsduur van Luymjev® is korter en houdt 5 uur aan (SmPC, 2021).

Omzetten van of naar Lyumjev® kan op basis van eenheid op eenheid. Ook bij het overzetten van een patiënt tussen Lyumjev® 100 E/ml en 200 E/ml is geen aanpassing van de dosering nodig (SmPC, 2021).

Er is weinig bekend over het gebruik van insuline lispro (Lyumjev®) bij patiënten van 75 jaar en ouder. Bij patiënten van 65 tot 75 jaar is insuline lispro (Luymjev®) veilig en werkzaam (SmPC, 2021).

Werkingsmechanisme

Insuline verlaagt de bloedglucosespiegel door de glucoseopname in spierweefsel en vet te stimuleren. Daarnaast remt insuline de glucoseproductie (SmPC, 2021).

Lyumjev® bevat net als Humalog® insuline lispro. Aan Lyumjev® zijn de hulpstoffen citraat en treprostinil toegevoegd. Citraat verhoogt de lokale vasculaire permeabiliteit en treprostinil veroorzaakt lokale vaatverwijding. Dit zorg voor een versnelde absorptie van insuline, waardoor de werking van Lyumjev® 11 minuten eerder intreedt dan van Humalog®. Het glucoseverlagende effect tijdens de eerste 30 minuten na toediening is hierdoor hoger. Het totale glucoseverlagende effect is vergelijkbaar tussen Luymjev® en Humalog® (SmPC, 2021).

Toekomstige ontwikkelingen

  • In een fase-3 onderzoek wordt de effectiviteit en veiligheid van Lyumjev® bij kinderen en adolescenten onderzocht (Clinicaltrials.gov, 2021).

Contact

Laatst gewijzigd op 11 oktober 2021