Medicijn

Indicatie

Insuline lispro 100 E/ml en 200 E/ml (Lyumjev®) zijn geregistreerd voor de behandeling van DM1 en DM2 bij volwassenen en kinderen vanaf 1 jaar (SmPC, 2023). Deze tekst gaat alleen over de indicatie DM2.

Lyumjev® bevat net als Humalog® insuline lispro. Aan Lyumjev® zijn echter de hulpstoffen citraat en treprostinil toegevoegd. Citraat verhoogt de lokale vasculaire permeabiliteit en treprostinil veroorzaakt lokale vaatverwijding. Deze hulpstoffen zorgen voor een versnelde absorptie van insuline lispro. Hierdoor treedt de werking van Lyumjev® 11 minuten eerder in dan van Humalog® (SmPC, 2023).

Effectiviteit

De medicamenteuze behandeling van DM2 richt zich op regulering van de bloedglucosewaarden. Het doel van de behandeling is verminderen van eventuele klachten en voorkomen of vertragen van micro- en macrovasculaire complicaties en mortaliteit (NHG, 2023).

Wat is het effect op micro- en macrovasculaire uitkomsten en mortaliteit?

Het effect van insuline lispro op micro- en macrovasculaire complicaties en mortaliteit is niet bekend (Fullerton 2018). Insuline lispro is sinds 1996 op de markt. Destijds was het niet verplicht om onderzoek te doen naar de cardiovasculaire veiligheid. Voor de registratie van Lyumjev® is geen aanvullend onderzoek gedaan naar cardiovasculaire veiligheid (Assessment report, 2020).

Wat is het effect op HbA1c?

Er is bij DM2 geen significant verschil in HbA1c-daling tussen Lyumjev® en Humalog® na een behandelduur van 26 weken (Blevins, 2020). De HbA1c-daling ten opzichte van baseline is 4,1 mmol/mol voor Lyumjev® en 4,7 mmol/mol voor Humalog®. De versnelde absorptie leidt dus niet tot een klinisch relevant verschil in HbA1c (SmPC, 2023).

Veiligheid

Wat is de langetermijnveiligheid?

Insuline lispro is sinds 1996 op de markt en voor dit middel zijn geen zorgen over de langetermijnveiligheid bekend. Natriumcitraat is een veelgebruikte hulpstof en voor deze stof zijn geen zorgen over de langetermijnveiligheid. De veiligheid van treprostinil is in preklinische studies naar de veiligheid van Lyumjev® uitgebreid onderzocht. Het risico op negatieve effecten lijkt niet waarschijnlijk en verder onderzoek is niet nodig. Verschillen in langetermijnveiligheid tussen Lyumjev® en Humalog® zijn dan ook niet te verwachten (Assessment report, 2020).

Wat zijn belangrijke bijwerkingen?

De meest voorkomende bijwerkingen van Lyumjev® zijn overgevoeligheidsreacties op de injectieplaats. Deze treden bij meer dan 1% van de patiënten op (SmPC, 2023).

Insuline lispro (Lyumjev®) is onderworpen aan aanvullende monitoring. Het CBG verzoekt patiënten en zorgverleners extra alert te zijn op bijwerkingen en deze te melden (SmPC, 2023).

Hoe vaak komen hypoglykemieën voor?

Bij meer dan 10% van de patiënten met insuline lispro treden hypoglykemieën op. Er is geen significant verschil in aantal hypoglykemieën tussen Luymjev® en Humalog®. Hypoglykemieën kunnen door de snellere werking bij Lyumjev® wel eerder na injectie optreden dan bij andere kortwerkende insulines (SmPC, 2023).

Wat zijn belangrijke interacties en contra-indicaties?

Insuline lispro heeft geen belangrijke contra-indicaties. Niet-selectieve bètablokkers kunnen de symptomen van hypoglykemie maskeren en het herstel van de glucosespiegel vertragen (SmPC, 2023). Daarnaast is er een aantal interacties dat nog niet beoordeeld is door de KNMP. Hierbij gaat het om middelen die de insulinebehoefte mogelijk verlagen, zoals ACE-remmers en sulfonamideantibiotica. Thiaziden, schildklierhormonen en glucocorticosteroïden verhogen mogelijk de insulinebehoefte (KNMP, 2023).

Richtlijnen

Het NHG doet geen uitspraak over de eventuele meerwaarde van sneller werkend insuline lispro (Lyumjev®) ten opzichte van andere kortwerkende insulines (NHG, 2023).  

Het toevoegen van kortwerkende insulines is volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2023) een optie als behandeling met (middel)langwerkend insuline onvoldoende effectief is. Behandeling met mixinsuline is ook een mogelijkheid. Het NHG geeft geen voorkeur aan voor mixinsuline of toevoegen van een kortwerkende insuline (basaal-bolusregime). Bij de keuze voor het basaal-bolusregime, geeft het NHG geen voorkeur aan voor een kortwerkende insuline (NHG, 2023).   

Intensiveren van de insulinebehandeling komt in aanmerking voor zowel patiënten met als zonder zeer hoog risico op hart- en vaatziekten. Voor patiënten zonder zeer hoog risico is intensiveren van de insulinebehandeling stap 4. Voor patiënten met een zeer hoog risico is insuline een behandeloptie in stap 4 en intensiveren van de insulinebehandeling een mogelijke vervolgstap (NHG, 2023). 

Kosten en vergoeding

Wat zijn de kosten?

Insuline lispro (Lyumjev®) kost jaarlijks ongeveer € 340 tot € 360 voor 40 E per dag. Dit is vergelijkbaar met Humalog® en biosimilar insuline lispro (FK, 2024). Wilt u meer weten? Lees dan de uitgebreide informatie over kosten.

Wat zijn de vergoedingsvoorwaarden?

Insuline lispro wordt volledig vergoed (Medicijnkosten, 2024).

Insuline lispro valt onder het preferentiebeleid van sommige zorgverzekeraars. V&VN Diabeteszorg geeft hiervan een overzicht. Bij sommige zorgverzekeraars is Lyumjev® uitgesloten van het preferentiebeleid. 

Aandachtspunten bij gebruik

De patiënt moet insuline lispro subcutaan toedienen in de buik, bovenarm, dij of billen. Variëren van het injectiegebied en afwisselen van de injectieplaats is belangrijk om de kans op lipodystrofie te verminderen (SmPC, 2023).

Insuline lispro (Lyumjev®) werkt snel, waardoor de patiënt het 0 tot 2 minuten vóór of tot maximaal 20 minuten na het begin van de maaltijd kan toedienen. Humalog® moet de patiënt kort voor, tijdens of kort na de maaltijd toedienen. De werking treedt bij Lyumjev® 11 minuten eerder in dan bij Humalog®. De werkingsduur van Lyumjev® is korter en houdt 5 uur aan (SmPC, 2023).

Omzetten van of naar Lyumjev® kan op basis van eenheid op eenheid. Ook bij het overzetten van een patiënt tussen Lyumjev® 100 E/ml en 200 E/ml is geen aanpassing van de dosering nodig (SmPC, 2023).

Er is weinig bekend over het gebruik van insuline lispro (Lyumjev®) bij patiënten van 75 jaar en ouder. Bij patiënten van 65 tot 75 jaar is insuline lispro (Lyumjev®) veilig en werkzaam (SmPC, 2023).

Bij nieuwe insulines is het voor voorschrijvers en afleveraars belangrijk om alert te blijven op naamsverwisselingen (VMI, 2024). Incidenten met nieuwe geneesmiddelen? Meld deze bij Voorkomen Medicatie-Incidenten.

Werkingsmechanisme

Insuline verlaagt de bloedglucosespiegel door de glucoseopname in spierweefsel en vet te stimuleren. Daarnaast remt insuline de glucoseproductie (SmPC, 2023).

Lyumjev® bevat net als Humalog® insuline lispro. Aan Lyumjev® zijn de hulpstoffen citraat en treprostinil toegevoegd. Citraat verhoogt de lokale vasculaire permeabiliteit en treprostinil veroorzaakt lokale vaatverwijding. Dit zorg voor een versnelde absorptie van insuline, waardoor de werking van Lyumjev® 11 minuten eerder intreedt dan van Humalog®. Het glucoseverlagende effect tijdens de eerste 30 minuten na toediening is hierdoor hoger. Het totale glucoseverlagende effect is vergelijkbaar tussen Lyumjev® en Humalog® (SmPC, 2023).

Toekomstige ontwikkelingen

Geen bijzonderheden bekend.

Contact

Laatst gewijzigd op 11 april 2024

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.