Nieuw onderzoek

In het kort

Vrouwen die behandeld worden met DOAC’s wegens een acute veneuze trombo-embolie hebben een hoger risico op bloedingen dan mannen

Vrouwen die behandeld worden met directe orale anticoagulantia (DOAC’s) wegens een acute veneuze trombo-embolie (VTE) hebben een hoger risico op bloedingen dan mannen. Dit is de conclusie van een meta-analyse die Loffredo et al. recent uitvoerden.

 

Resultaten

De meta-analyse includeerde negen gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde trials, waarin patiënten met een acute VTE werden gerandomiseerd naar een DOAC of warfarine. Beoordeling van de kwaliteit van de geïncludeerde studies vond plaats door middel van de Jadad-schaal. Acht studies waren van hoge kwaliteit (score 5) en één van redelijke kwaliteit (score 4). De studies includeerden totaal 16.372 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 55 jaar. Het effect van DOAC’s op het optreden van recidief VTE, majeure bloedingen en majeure plus klinisch relevante niet-majeure bloedingen werd vergeleken tussen mannen en vrouwen.

Er was geen significant verschil in incidentie van recidief VTE tussen mannen en vrouwen. Een subgroepanalyse wees uit dat er ook geen verschil in incidentie van recidief VTE bestond tussen de DOAC’s (apixaban, dabigatran, edoxaban en rivaroxaban) onderling.

Vrouwen hadden een significant hogere incidentie van majeure bloedingen en klinisch relevante niet-majeure bloedingen ten opzichte van mannen: 5,3% van de mannen en 7,9% van de vrouwen werd hierdoor getroffen Het relatieve risico (RR) was 0,64 (95% betrouwbaarheidsinterval (95% BI):0,54 tot 0,74; p<0,001).Een subgroepanalyse toonde alleen voor edoxaban een significant geslachtsverschil in incidentie van bloedingen (RR 0,52; 95% BI: 0,42 tot 0,64; p<0,001).

 

Discussie

Deze meta-analyse bevestigt de uitkomsten van een meta-analyse uit 2013 waarin ook een significant hogere incidentie van bloedingen werd gezien bij vrouwen. In die meta-analyse waren geen subgroepanalyses opgenomen.

Niet alle studies, die waren geïncludeerd in de huidige meta-analyse, verstrekten gegevens over bloedingen onderverdeeld naar geslacht. Ook patiëntkenmerken die invloed kunnen hebben op de farmacokinetiek waren in de studies niet vermeld uitgesplitst naar geslacht.

 

Belang voor de praktijk

Recent heeft de minister van Volksgezondheid bekend gemaakt meer geld beschikbaar te stellen voor onderzoek naar 'genderspecifieke gezondheidszorg'. Eén van de verschillen tussen mannen en vrouwen betreft het feit dat vrouwen 60% meer kans hebben op bijwerkingen van geneesmiddelen dan mannen. Ook uit de hier beschreven meta-analyse komt een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen naar voren. De auteurs bevelen dan ook aan dat hieraan in toekomstige trials specifiek aandacht wordt besteed en dat wordt onderzocht wat de adequate dosering van DOAC’s is voor vrouwen met het oog op preventie van bloedingen.

 

Belangenverstrengeling

De auteurs van het artikel verklaren geen conflicterende belangen te hebben. Er is geen financiële ondersteuning voor de studie ontvangen.

 

Bron

L. Loffredo et al. Sex related differences in patients with acute venous thromboembolism treated with new oral anticoagulants. A meta-analysis of the interventional trials. Int J Cardiol 2016;;212(23):255-8.

Laatst gewijzigd op 14 juni 2016

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.