Nieuw onderzoek

Edoxaban is een nieuw anticoagulans dat qua werkingsmechanisme vergelijkbaar is met apixaban en rivaroxaban. In het New England Journal of Medicine zijn de resultaten gepubliceerd van de Hokusai-VTE studie.

In deze studie is de effectiviteit en veiligheid van edoxaban onderzocht bij de behandeling van volwassen patiënten met acute symptomatische diep-veneuze trombose en patiënten met acute symptomatische pulmonaire embolie. De studie was opgezet als een gerandomiseerd, dubbelblind, non-inferioriteits onderzoek, waarin edoxaban werd vergeleken met warfarine. De primaire uitkomtsmaat voor effectiviteit was het hernieuwd optreden van veneuze trombo-embolie (VTE). VTE was daarbij een samengestelde maat die bestond uit diep-veneuze trombose, niet-fatale pulmonaire embolie en fatale pulmonaire embolie. In de edoxabangroep trad bij 130 van de 4118 (3,2%) patiënten een VTE op. In de warfarinegroep trad bij 146 van de 3122 patiënten een VTE op (3,5%). De hazard-ratio was 0,89 (95%BI 0,70-1,13, p voor non-inferioriteit < 0,001). De primaire uitkomstmaat voor veiligheid was het optreden van een klinisch relevante bloeding. Deze maat was samengesteld uit majeure of klinische relevante niet-majeure bloedingen. Bij 349 van de 4118 (8,5%) patiënten in de edoxabangroep trad een dergelijke bloeding op. Dit staat tegenover 423 van 4122 (10,3%) van de patiënten in de warfarinegroep. De hazard-ratio bedroeg 0,81 (95%BI 0,71-0,94, p voor superioriteit 0,004).

 

Bron:
Hokusai-investigators. Edoxaban versus warfarine for the treatment of symptomatic venous thromboembolism. NEJM 2013.

Laatst gewijzigd op 6 september 2013