Medicijn

Indicatie

Eptinezumab is geregistreerd als profylactische behandeling voor volwassen patiënten met ten minste 4 dagen met migraine per maand (SmPC, 2023).

Effectiviteit

De preventieve behandeling van patiënten met migraine richt zich op het verminderen van de aanvalsfrequentie. Ook andere doelen zijn mogelijk, zoals minder werkverzuim (NHG, 2021). De NHG-Standaard Hoofdpijn (2021) adviseert artsen met de patiënt te bespreken welk doel de patiënt met de behandeling zou willen behalen (NHG, 2021).

De effectiviteit van eptinezumab is in klinische studies vooralsnog alleen vergeleken met placebo.

Wat is het effect op het aantal dagen met migraine per maand?

Eptinezumab in een dosering van 100 mg en 300 mg vermindert het aantal dagen met migraine ten opzichte van placebo bij patiënten met chronische en episodische migraine. Dit blijkt uit twee grote studies.

 • Episodische migraine: in de PROMISE-I studie kregen patiënten viermaal een injectie met 100 of 300 mg eptinezumab of placebo met tussenpozen van 12 weken. Bij de start van de studie hadden patiënten gemiddeld 8,6 dagen met migraine per maand. De afname van het aantal dagen met migraine per maand bedroeg:
  • met 300 mg eptinezumab 4,3 dagen na 12 weken en 5,3 dagen na 48 weken
  • met 100 mg eptinezumab 3,9 dagen na 12 weken en 4,5 dagen na 48 weken
  • met placebo 3,2 dagen na 12 weken en 4,1 dagen na 48 weken (Ashina, 2020; Smith, 2020)

De DELIVER-studie includeerde patiënten die onvoldoende reageerden op twee, drie of vier eerdere preventieve medicamenteuze behandelingen. Patiënten kregen op baseline en na 12 weken eptinezumab 300 of 100 mg of placebo. Na 12 weken hadden patiënten met eptinezumab 300 mg 3,0 dagen minder migraine per maand dan patiënten met placebo. Voor patiënten met eptinezumab 100 mg was dit 2,1 dagen minder. Het aantal dagen met migraine na 13 tot 24 weken was respectievelijk 3,3 en 2,4 dagen minder voor eptinezumab 300 en 100 mg vergeleken met placebo (Ashina, 2022). 

 • Chronische migraine: de PROMISE-2 studie includeerde 1.072 patiënten met chronische migraine. Zij kregen tweemaal, met een interval van 12 weken, een injectie met 100 of 300 mg eptinezumab of met placebo. Het aantal dagen met migraine per maand daalde:
  • met 300 mg eptinezumab van 16,1 naar 7,9 dagen na 12 weken en naar 7,3 dagen na 24 weken
  • met 100 mg eptinezumab van 16,1 naar 8,5 dagen na 12 weken en naar 8,0 dagen na 24 weken
  • met placebo van 16,2 naar 10,5 dagen na 12 weken en naar 10,0 dagen na 24 weken (Lipton, 2020; Silberstein, 2020)

In de DELIVER-studie hadden patiënten na 12 weken 3,4 dagen minder migraine met eptinezumab 300 mg vergeleken met placebo. Met eptinezumab 100 mg bedroeg het verschil ten opzichte van placebo 3,3 dagen. Na 13 tot 24 weken hadden patiënten respectievelijk 4,4 en 3,6 dagen minder migraine met eptinezumab 300 en 100 mg vergeleken met placebo (Ashina, 2022). 

In PROMISE-I is ook de dosering van 30 mg onderzocht. Door de vooraf vastgelegde wijze van hiërarchisch testen zijn de resultaten voor de 30 mg dosering echter niet getest op statistische significantie.

Wat is het effect op het gebruik van acute migrainemedicatie?

Eptinezumab vermindert het gebruik van acute migrainemedicatie bij patiënten met chronische migraine, zowel in een dosering van 100 mg als een dosering van 300 mg.

Met eptinezumab 300 mg nam het aantal dagen per maand waarop patiënten acute migrainemedicatie nodig hadden af met gemiddeld 3,5 dagen in de periode van 12 weken na de eerste toediening. Met eptinezumab 100 mg was de afname 3,3 dagen en met placebo 1,9 dagen. Door de vooraf vastgelegde wijze van hiërarchisch testen is de afname in gebruik van acute migrainemedicatie voor eptinezumab 100 mg niet getest op statistische significantie (Lipton, 2020). In de 12 weken na de tweede toediening (week 12 tot 24 van de studie) was de afname ten opzichte van baseline 3,9 dagen voor 300 mg eptinezumab, 3,4 dagen voor 100 mg eptinezumab en 2,2 dagen voor placebo (Silberstein, 2020).

Wat is het effect op het dagelijks functioneren?

Het gebruik van eptinezumab 100 mg en 300 mg heeft een klinisch relevant effect op het dagelijks functioneren bij patiënten met chronische migraine. De hoofdpijn-gerelateerde beperkingen zijn in de studies gemeten met de HIT-6 en de MIDAS. De score op de HIT-6 loopt van 36 tot 78. Scores ≥ 60 geven aanwijzingen voor ernstige beperkingen. De MIDAS meet de beperkingen in het dagelijks leven in de afgelopen drie maanden. Een score ≥ 21 wijst op ernstige beperkingen.

In de PROMISE-2 studie had op baseline 88,6% van de patiënten in de groep met 300 mg eptinezumab, 89,6% in de groep met 100 mg eptinezumab en 87,4% in de placebogroep een score ≥ 60 op de HIT-6. Na 24 weken was dit respectievelijk 39,7%, 43,5% en 55,3% (Silberstein, 2020). Bij de start van de studie was de gemiddelde score 65,1 in de groep met eptinezumab 300 mg, 65,0 in de groep met eptinezumab 100 mg en 64,8 in de placebogroep. Na 12 weken was de score afgenomen met respectievelijk 7,3, 6,2 en 4,5 punten (Lipton, 2020). Voor de HIT-6 wordt een verbetering met minimaal 1,5 punt als klinisch relevant beschouwd (EPAR erenumab, 2018). Dat betekent dat de verbetering op de HIT voor zowel de dosering van 100 mg als 300 mg klinisch relevant is.

De PREVAIL-studie is een 2 jaar durende open-label studie waarin de veiligheid en verdraagbaarheid van 300 mg eptinezumab is onderzocht bij patiënten met chronische migraine. In deze studie is ook het effect op het dagelijks functioneren onderzocht middels onder andere de HIT-6 en de MIDAS. De gemiddelde score op de HIT-6 bedroeg op baseline 65,2 en na 104 weken 56,1. Op baseline was de gemiddelde score op de MIDAS 56,8 en na 104 weken 22,0. Volgens de American Headache Society is bij een baseline score 11-20 op de MIDAS een vermindering van ≥ 5 punten klinisch relevant. Is de baselinescore > 20? Dan geldt een vermindering ≥ 30% als klinisch relevant. Bij de patiënten in de PREVAIL-studie zorgt 300 mg eptinezumab voor een klinisch relevante verbetering van de beperkingen in het dagelijks leven (gemeten met de MIDAS) (Kudrow, 2021).

Veiligheid

Wat zijn belangrijke bijwerkingen?

De belangrijkste bijwerkingen van eptinezumab zijn verkoudheid, overgevoeligheidsreacties (waaronder anafylaxie, urticaria, huiduitslag en jeuk), vermoeidheid en ademhalingssymptomen (neusverstopping/loopneus, keelirritatie, hoesten, niezen, kortademigheid). Deze bijwerkingen komen bij 1 tot 10% van de gebruikers voor (SmPC, 2023).

Wat is de langetermijnveiligheid?

Over de langetermijnveiligheid van eptinezumab is nog weinig bekend. De looptijd van de registratiestudies was te kort om hierover uitspraken te kunnen doen (SmPC, 2023).

Patiënten met vooraf bestaand myocardinfarct, cerebrovasculair accident en trombo-embolische voorvallen, zijn uitgesloten van deelname aan de klinische studies (SmPC, 2023). In theorie bestaat het risico dat door het blokkeren van CGRP een optredende ischemie kan verergeren. Dit heeft te maken met een gebrek aan compensatoire vasodilatatie als gevolg van blokkade van CGRP. Bovendien hebben patiënten met chronische migraine een verhoogd risico op ischemische aandoeningen (EPAR, 2022). Of patiënten met cardiovasculaire aandoeningen eptinezumab veilig kunnen gebruiken, blijft vooralsnog onduidelijk.

Het RMP benoemt ook een theoretisch risico op pre-eclampsie door remming van CGRP. In de studies zijn echter geen aanwijzingen gevonden voor een verhoogd risico bij patiënten met hypertensie. Ook hebben zich tijdens de studies geen gevallen van pre-eclampsie voorgedaan. Er zijn echter slechts beperkt gegevens beschikbaar over gebruik tijdens de zwangerschap. Vooralsnog wordt gebruik van eptinezumab tijdens de zwangerschap afgeraden (RMP, 2022).

Wat zijn belangrijke contra-indicaties en interacties?

De enige bekende contra-indicatie voor eptimanezumab is overgevoeligheid voor de werkzame stof of de hulpstoffen. Een van de hulpstoffen is sorbitol (E420). Daarom mogen patiënten met een erfelijke fructose-intolerantie eptinezumab niet toegediend krijgen, tenzij strikt noodzakelijk.

Er zijn verder geen klinisch relevante contra-indicaties en interacties van eptinezumab bekend. Op basis van de kenmerken van eptinezumab zijn geen interacties te verwachten (SmPC, 2023).

Richtlijnen

De NHG-Standaard Hoofdpijn (2021) adviseert bij 2 of meer migraineaanvallen per maand preventieve behandeling te overwegen. Stap 1 van de preventieve behandeling is een bètablokker of candesartan. Bij stap 2 wisselt de arts tussen bètablokker en candesartan. Stap 3 is amitriptyline (NHG, 2021).

De NVN-richtlijn Hoofdpijn (2023) adviseert profylactische behandeling te overwegen bij:

 • 2 of meer migraineaanvallen per maand gedurende minimaal drie maanden
 • migraineaanvallen van ernstige intensiteit of lange duur, die onvoldoende reageren op aanvalsbehandeling

De richtlijn spreekt geen duidelijke voorkeur uit voor een bepaalde geneesmiddelengroep. Er is enig bewijs voor de effectiviteit van topiramaat, valproïnezuur en bètablokkers (propranolol, metoprolol en atenolol) en in mindere mate ook voor amitriptyline, candesartan, flunarizine, methysergide (niet op de markt in Nederland) en pizotifeen. De richtlijn adviseert het bijwerkingenprofiel en eventuele comorbiditeiten mee te laten wegen bij de keuze (NVN, 2023).

De NVN-richtlijn geeft profylactische behandeling met monoklonale antilichamen in overweging bij patiënten met chronische migraine zonder medicatieovergebruikshoofdpijn, waarbij de behandeling met tenminste drie andere preventieve middelen (waaronder topiramaat en/of valproinezuur) en botulinetoxine-A geen effect had (NVN, 2023). Rimegepant was ten tijde van de ontwikkeling van de richtlijn nog niet op de markt.

Kosten en vergoeding

Wat zijn de kosten?

Eptinezumab kost bijna € 7.000 per jaar (Medicijnkosten, 2024). Wilt u meer weten? Lees dan de uitgebreide informatie over kosten.

Wat zijn de vergoedingsvoorwaarden?

Eptinezumab komt vooralsnog niet in aanmerking voor vergoeding (Medicijnkosten, 2024).

Aandachtspunten bij gebruik

Eptinezumab is beschikbaar als 100 mg concentraat voor oplossing voor infusie.

De aanbevolen dosering is eenmaal per 12 weken 100 mg via een intraveneus infuus. De inloopsnelheid is ongeveer 30 minuten. Bij sommige patiënten zal een dosisverhoging naar 300 mg eenmaal per 12 weken nodig zijn. De behandelend arts moet de noodzaak van dosisverhoging binnen 12 weken na het starten van de behandeling beoordelen. Een patiënt krijgt de dosisverhoging op de eerstvolgende geplande toedieningsdatum. De behandelend arts moet het nut van de behandeling binnen zes maanden na de start beoordelen.

Incidenten met nieuwe geneesmiddelen? Meld deze bij Voorkomen Medicatie-Incidenten.

Werkingsmechanisme

Eptinezumab is een antilichaam dat selectief aan CGRP bindt en de activering van de CGRP-receptoren voorkomt. CGRP is een eiwit dat vrijkomt tijdens een migraineaanval. Het bindt aan CGRP-receptoren in onder andere het ganglion trigeminale en in craniële bloedvaten. Binding aan receptoren in de craniële bloedvaten leidt tot vasodilatatie. Bovendien veroorzaakt CGRP samen met andere eiwitten een neurogene ontsteking. Deze ontsteking leidt tot prikkeling van de trigeminuszenuw. De prikkeling geeft pijn die wordt ervaren als migraine (SmPC, 2023).

Toekomstige ontwikkelingen

Geen bijzonderheden bekend.

Contact

Laatst gewijzigd op 1 mei 2024

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.