Medicijn

Indicatie

Insuline degludec/insuline aspart is geregistreerd voor de behandeling van diabetes mellitus bij kinderen (vanaf 2 jaar) en volwassenen (SmPC, 2021). Deze tekst gaat alleen over de indicatie DM2

 

Effectiviteit

De medicamenteuze behandeling van DM2 richt zich op regulering van de bloedglucosewaarden. Het doel van de behandeling is verminderen van eventuele klachten en voorkomen of vertragen van micro- en macrovasculaire complicaties en mortaliteit (NHG, 2023).

Wat is het effect op micro- en macrovasculaire complicaties en mortaliteit?

Het effect van het combinatiepreparaat insuline degludec/insuline aspart op micro- en macrovasculaire complicaties en mortaliteit is niet bekend. Er is wel onderzoek gedaan naar de cardiovasculaire effecten van insuline degludec afzonderlijk. Insuline degludec geeft geen lager risico op macrovasculaire complicaties en mortaliteit dan insuline glargine bij patiënten met een hoog risico op cardiovasculaire aandoeningen. Dit is onderzocht in de DEVOTE-studie. Het primaire eindpunt was een combinatie van cardiovasculaire sterfte, niet-fataal myocardinfarct en niet-fatale beroerte. Dit eindpunt kwam voor bij 8,5% van de patiënten met insuline degludec en 9,3% van de patiënten met insuline glargine. Het verschil was niet statistisch significant: HR=0,91; 95%BI=0,78 tot 1,06 (Marso, 2017).  

Het effect van insuline degludec op microvasculaire complicaties is niet bekend. 

Wat is het effect op HbA1c?

Bij patiënten met DM2 en orale bloedglucoseverlagende middelen is er geen verschil in HbA1c-daling tussen insuline degludec/insuline aspart en insuline glargine 100 E/ml in combinatie met insuline aspart. Dit geldt eveneens voor bifasische insuline aspart 30/70 (Assessment report, 2013). Een verschil is ook niet te verwachten, omdat de insulinedosering zowel in de dagelijkse praktijk als in studies getitreerd wordt tot de gewenste streefwaarde voor nuchter bloedglucose is bereikt.

Veiligheid

Wat is de langetermijnveiligheid?

De langetermijnveiligheid van het combinatiepreparaat insuline degludec/insuline aspart is niet bekend. Ook de langetermijnveiligheid van insuline degludec is niet bekend. Dit middel is sinds 2014 in Nederland op de markt. Er zijn geen specifieke zorgen over de langetermijnveiligheid van insuline degludec. Insuline aspart is op de markt sinds 1999 en ook voor dit middel zijn geen zorgen over de langetermijnveiligheid bekend. 

Wat zijn belangrijke bijwerkingen?

Bijwerkingen die bij 1 tot 10% van de patiënten met insuline degludec/insuline aspart voorkomen, zijn reacties op de injectieplaats, zoals huiduitslag (SmPC, 2021).

Hoe vaak komen hypoglykemieën voor?

Bij meer dan 10% van de patiënten met insuline degludec/insuline aspart treden hypoglykemieën op. Er is geen verschil in aantal ernstige hypoglykemieën tussen insuline degludec/insuline aspart en insuline glargine of insuline detemir in combinatie met insuline aspart. Er is wel verschil in aantal nachtelijke hypoglykemieën (Assessment report, 2013).

Bij DM2 treden in sommige studies minder nachtelijke hypoglykemieën op met insuline degludec/insuline aspart dan met insuline glargine 100 E/ml in combinatie met insuline aspart: 0,2 tot 0,8 versus 0,5 tot 1,0 per jaar. In andere studies treden ook minder nachtelijke hypoglykemieën op met insuline degludec/insuline aspart dan met bifasische insuline aspart 30/70: 0,7 tot 1,1 versus 1,6 tot 2,5 per jaar (Assessment report, 2013).

Het absolute verschil in aantal hypoglykemieën per patiëntjaar is klein. Daarnaast is onduidelijk in hoeverre de risico's in klinische studies vergelijkbaar zijn met de dagelijkse praktijk. Studies gebruiken vaak een lagere streefwaarde voor nuchter bloedglucose dan in Nederland gebruikelijk is. Een lagere streefwaarde voor nuchter bloedglucose geeft een hoger risico op hypoglykemieën. Ten slotte zijn hypoglykemieën meestal secundaire uitkomsten. Dat maakt de studieopzet minder geschikt om een verschil in aantal hypoglykemieën aan te tonen.

Wat is het effect op lichaamsgewicht?

Patiënten die starten met insuline hebben meer gewichtstoename met insuline degludec/insuline aspart dan met insuline glargine 100 E/ml in combinatie met insuline aspart: 1,2 tot 2,5 kg versus 1,0 tot 1,2 kg. In vergelijking met bifasische insuline aspart 30/70 is de gewichtstoename met insuline degludec/insuline aspart iets kleiner: 1,4 tot 2,2 kg versus 1,1 tot 1,7 kg (Assessment report, 2013).

Wat zijn belangrijke contra-indicaties en interacties?

Insuline degludec/insuline aspart heeft geen belangrijke contra-indicaties. Niet-selectieve bètablokkers kunnen de symptomen van hypoglykemie maskeren en het herstel van de glucosespiegel vertragen. Daarnaast is er een aantal interacties dat nog niet beoordeeld is door de KNMP. Hierbij gaat het om middelen die de insulinebehoefte mogelijk verlagen, zoals ACE-remmers en sulfonamideantibiotica. Thiaziden, schildklierhormonen en glucocorticosteroïden verhogen mogelijk de insulinebehoefte (KNMP, 2024).

Richtlijnen

Mixinsuline is volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2023) een optie als behandeling met (middel)langwerkend insuline onvoldoende effectief is. Toevoegen van een kortwerkende insuline (basaal-bolusregime) is ook een mogelijkheid. Het NHG geeft geen voorkeur aan voor mixinsuline of toevoegen van een kortwerkende insuline (basaal-bolusregime). Bij de keuze voor mixinsuline, geeft het NHG geen voorkeur aan voor een middel (NHG, 2023).   

Intensiveren van de insulinebehandeling komt in aanmerking voor zowel patiënten met als zonder zeer hoog risico op hart- en vaatziekten. Voor patiënten zonder zeer hoog risico is intensiveren van de insulinebehandeling stap 4. Voor patiënten met een zeer hoog risico is insuline een behandeloptie in stap 4 en intensiveren van de insulinebehandeling een mogelijke vervolgstap (NHG, 2023). 

Kosten en vergoeding

Wat zijn de kosten?

Insuline degludec/insuline aspart kost jaarlijks € 140 voor 10 E per dag. Behandeling met afzonderlijke preparaten kost ongeveer evenveel. Andere bifasische insulines kosten voor 10 E per dag € 65 tot € 99 (FK, 2024). 

Wat zijn de vergoedingsvoorwaarden?

Insuline degludec/insuline aspart wordt volledig vergoed (Medicijnkosten, 2024).

Aandachtspunten bij gebruik

De patiënt moet insuline degludec/insuline aspart subcutaan toedienen in de dij, bovenarm of buik. Variëren van het injectiegebied is belangrijk om de kans op lipodystrofie te verminderen. Insuline degludec/insuline aspart is een heldere oplossing. Patiënten hoeven dit middel niet te zwenken voor gebruik, in tegenstelling tot andere bifasische insulines.

Toediening moet een- tot tweemaal daags plaatsvinden tijdens de hoofdmaaltijd(en). Insuline degludec/insuline aspart kan als monotherapie gegeven worden, in combinatie met orale bloedglucoseverlagende middelen en/of in combinatie met bolusinsuline. Zijn bij eenmaal daags gebruik hogere doses nodig? Dan kan overschakelen naar tweemaal daags gebruik een optie zijn om bijvoorbeeld hypoglykemieën te voorkomen (SmPC, 2021).

Bij nieuwe insulines is het voor voorschrijvers en afleveraars belangrijk om alert te blijven op naamsverwisselingen (VMI, 2024). Incidenten met nieuwe geneesmiddelen? Meld deze bij Voorkomen Medicatie-Incidenten.

Werkingsmechanisme

Insuline verlaagt de bloedglucosespiegel door de glucoseopname in spierweefsel en vet te stimuleren. Daarnaast remt insuline de glucoseproductie (SmPC, 2021).

Toekomstige ontwikkelingen

Geen bijzonderheden bekend. 

Contact

Laatst gewijzigd op 11 april 2024

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.