Medicijn

Indicatie

Rimegepant is bij volwassenen geregistreerd als acute behandeling van migraineaanvallen met of zonder aura en als profylactische behandeling van episodische migraine bij ten minste 4 migraineaanvallen per maand (SmPC, 2024).

Effectiviteit

Het doel van de aanvalsbehandeling is het hanteerbaar maken van de migraineaanvallen. De preventieve behandeling van patiënten met migraine richt zich op het verminderen van de aanvalsfrequentie. Ook andere doelen zijn mogelijk, zoals minder werkverzuim. De NHG-Standaard Hoofdpijn (2021) adviseert artsen om met de patiënt te bespreken welk doel de patiënt met de behandeling zou willen behalen (NHG, 2021).

Wat is het effect op de pijn en het meest hinderlijke symptoom bij een acute aanval?

Met rimegepant zijn patiënten 2 uur na inname vaker pijnvrij en vrij van het meest hinderlijke migrainesymptoom dan met placebo. Dit was de uitkomst van twee gerandomiseerde studies bij patiënten met 2 tot 9 matig tot ernstige migraineaanvallen per maand. Zij kregen eenmalig 75 mg rimegepant (in de ene studie als tablet, in de andere als lyofilisaat) of placebo om in te nemen bij de eerstvolgende migraineaanval. In de eerste studie was 19,6% van de patiënten met rimegepant pijnvrij na 2 uur, met placebo was dit 12,0% (Lipton, 2019). In de andere studie was 21% van de patiënten met rimegepant pijnvrij na 2 uur, met placebo was dit 11% (Croop, 2019).

De patiënten moesten ook aangeven wat het meest hinderlijke migrainesymptoom was tijdens de aanval. Voor 57% was dit overgevoeligheid voor licht, voor 28% misselijkheid en voor 15% overgevoeligheid voor geluid. Bij 35% van de patiënten was het meest hinderlijke migrainesymptoom 2 uur na inname van rimegepant verdwenen, met placebo bij 27% van de patiënten (Croop, 2019).

Wat is het effect op het aantal dagen met migraine per maand?

Rimegepant geeft een statistisch significante verbetering in het aantal dagen met migraine per maand ten opzichte van placebo. Dit blijkt uit een gerandomiseerde studie met 747 patiënten. De patiënten hadden 4 tot 18 migraineaanvallen per 4 weken in de periode van 12 weken voorafgaand aan het screeningsbezoek. Zij namen gedurende 12 weken om de dag 75 mg rimegepant of placebo in. Patiënten met rimegepant hadden per maand gemiddeld 10,3 dagen met migraine en patiënten in de placebogroep 9,9 dagen. Dit daalde in de laatste 4 weken van de studie met 4,3 dagen in de groep met rimegepant en met 3,5 dagen in de groep met placebo. Met rimegepant bereikte 49% van de patiënten een daling van tenminste 50% in het aantal dagen met matige of ernstige migraine per maand ten opzichte van 41% in de placebogroep (Croop, 2021).

Veiligheid

Wat zijn belangrijke bijwerkingen?

De belangrijkste bijwerking is misselijkheid. Dit komt bij 1 tot 10% van de patiënten voor. Overgevoeligheidsreacties, waaronder dyspneu en ernstige uitslag, kwamen voor bij minder dan 1% van de patiënten die rimegepant gebruikten bij een acute migraineaanval (SmPC, 2024).

Wat is de langetermijnveiligheid?

Over de langetermijnveiligheid van rimegepant is nog weinig bekend. De looptijd van de registratiestudies was te kort om hierover uitspraken te kunnen doen. Wel zijn er twee open-label uitbreidingsstudies gedaan: bij 1.662 patiënten gedurende ten minste 6 maanden en bij 740 patiënten gedurende 12 maanden. Hieruit kwamen geen ernstige bijwerkingen naar voren (SmPC, 2024).

Het CBG verzoekt patiënten en zorgverleners extra alert te zijn op bijwerkingen en deze te melden (SmPC, 2024).

Wat zijn belangrijke contra-indicaties en interacties?

Het gebruik van rimegepant is gecontra-indiceerd bij een ernstige leverfunctiestoornis of eindstadium nierfalen (creatinineklaring < 15 ml/min) (SmPC, 2024).

De blootstelling aan rimegepant kan toenemen door de combinatie van rimegepant met geneesmiddelen die CYP3A4, P-gp en/of BCRP remmen. Bij geneesmiddelen die CYP3A4 stimuleren, neemt de blootstelling aan rimegepant af.

Het gelijktijdig gebruik van rimegepant wordt afgeraden bij:

  • sterke remmers van CYP3A4, zoals ritonavir
  • sterke en matige inductoren van CYP3A4, zoals carbamazepine


Bij gelijktijdig gebruik met matige remmers van CYP3A4 of sterke remmers van P-gp en/of BCRP moet een patiënt de inname van een volgende dosis rimegepant binnen 48 uur vermijden (SmPC, 2024).

Richtlijnen

De NHG-Standaard Hoofdpijn (2021) adviseert bij 2 of meer migraineaanvallen per maand preventieve behandeling te overwegen. Stap 1 van de preventieve behandeling is een bètablokker of candesartan. Bij stap 2 wisselt de arts tussen bètablokker en candesartan. Stap 3 is amitriptyline (NHG, 2021).

De NVN-richtlijn Hoofdpijn (2023) adviseert profylactische behandeling te overwegen bij:

  • 2 of meer migraineaanvallen per maand gedurende minimaal drie maanden
  • migraineaanvallen van ernstige intensiteit of lange duur, die onvoldoende reageren op aanvalsbehandeling

De richtlijn spreekt geen duidelijke voorkeur uit voor een bepaalde geneesmiddelengroep. Er is enig bewijs voor de effectiviteit van topiramaat, valproïnezuur en bètablokkers (propranolol, metoprolol en atenolol) en in mindere mate ook voor amitriptyline, candesartan, flunarizine, methysergide (niet op de markt in Nederland) en pizotifeen. De richtlijn adviseert het bijwerkingenprofiel en eventuele comorbiditeiten mee te laten wegen bij de keuze (NVN, 2023).

De NVN-richtlijn geeft profylactische behandeling met monoklonale antilichamen in overweging bij patiënten met chronische migraine zonder medicatieovergebruikshoofdpijn, waarbij de behandeling met tenminste drie andere preventieve middelen (waaronder topiramaat en/of valproinezuur) en botulinetoxine-A geen effect had (NVN, 2023). Rimegepant was ten tijde van de ontwikkeling van de richtlijn nog niet op de markt.

Kosten en vergoeding

Wat zijn de kosten?

Rimegepant kost € 31,80 per tablet (FK, 2024). Wilt u meer weten? Lees dan de uitgebreide informatie over kosten.

Wat zijn de vergoedingsvoorwaarden?

Rimegepant komt niet in aanmerking voor vergoeding (Medicijnkosten, 2024).

Aandachtspunten bij gebruik

Rimegepant is beschikbaar als lyofilisaat voor oraal gebruik. Dit is een gevriesdroogde smelttablet die de patiënt op of onder de tong kan leggen. De patiënt moet het lyofilisaat met droge handen uit de verpakking nemen na het verwijderen van de folie. Inname van rimegepant kan met of zonder voedsel of water. Het is belangrijk rimegepant in de oorspronkelijke verpakking te bewaren ter bescherming tegen vocht (SmPC, 2024).

Wat is de dosering?
  • als acute behandeling bij een migraineaanval: eenmaal per dag 75 mg
  • als profylactische behandeling: 75 mg om de dag (SmPC, 2024).

 

Incidenten met nieuwe geneesmiddelen? Meld deze bij Voorkomen Medicatie-Incidenten.

Werkingsmechanisme

Rimegepant is een neuropeptide dat selectief aan de CGRP-receptor bindt en daarmee de binding van CGRP belemmert. CGRP is een eiwit dat vrijkomt tijdens een migraineaanval. Het bindt aan CGRP-receptoren in onder andere het ganglion trigeminale en in craniële bloedvaten. Binding aan receptoren in de craniële bloedvaten leidt tot vasodilatatie. Bovendien veroorzaakt CGRP samen met andere eiwitten een neurogene ontsteking. Deze ontsteking leidt tot prikkeling van de trigeminuszenuw. De prikkeling geeft pijn die wordt ervaren als migraine (SmPC, 2024).

Toekomstige ontwikkelingen

  • Geen bijzonderheden bekend.

Contact

Laatst gewijzigd op 1 mei 2024

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.