Medicijn

  • Insuline glargine 300 E/ml is geregistreerd voor de behandeling van diabetes mellitus bij volwassenen.
  • Insuline glargine geeft geen lager risico op micro- en macrovasculaire complicaties en mortaliteit dan zorg volgens de lokale richtlijnen.
  • Insuline glargine 300 E/ml geeft iets minder risico op bevestigde hypoglykemieën dan insuline glargine 100 E/ml, maar het absolute verschil is klein.
  • Het NHG geeft de voorkeur aan NPH-insuline bij patiënten met DM2 die starten met insuline.
  • Insuline glargine kost ongeveer 1,5 tot 2 keer zo veel als NPH-insuline.

Indicatie

Insuline glargine 300 E/ml is geregistreerd voor de behandeling van diabetes mellitus bij volwassenen (SmPC, 2019).

Effectiviteit

De medicamenteuze behandeling van DM2 richt zich op regulering van de bloedglucosewaarden. Het doel van de behandeling is verminderen van eventuele klachten en voorkomen of vertragen van micro- en macrovasculaire complicaties en mortaliteit (NHG, 2018).

Wat is het effect op cardiovasculaire uitkomsten?

De actieve component van insuline glargine 300 E/ml is gelijk aan insuline glargine 100 E/ml. Insuline glargine 100 E/ml heeft een vergelijkbaar effect op micro- en macrovasculaire complicaties en mortaliteit als zorg volgens de lokale richtlijnen. Dat blijkt uit de ORIGIN-studie. Het gecombineerde primaire eindpunt was cardiovasculaire sterfte, niet-fataal myocardinfarct en niet-fataal CVA (Gerstein, 2012). Er is geen afzonderlijk onderzoek gedaan naar de cardiovasculaire effecten van insuline glargine 300 E/ml. Wilt u meer weten? Lees dan de uitgebreide informatie over cardiovasculaire effecten.

Wat is het effect op het HbA1c?

Er is geen verschil aangetoond in HbA1c-verlaging tussen insuline glargine 300 E/ml en insuline glargine 100 E/ml (SmPC, 2019). Een verschil is ook niet te verwachten, omdat de insulinedosering zowel in de dagelijkse praktijk als in studies getitreerd wordt tot de streefwaarde voor nuchter bloedglucose is bereikt.

Veiligheid

Wat is de langetermijnveiligheid?

Het veiligheidsprofiel van insuline glargine 300 E/ml is vergelijkbaar met insuline glargine 100 E/ml. Insuline glargine werd in sommige observationele studies geassocieerd met borstkanker (Bronsveld, 2015). Het EMA en de FDA concludeerden echter dat insuline glargine het risico op borstkanker niet verhoogt (EMA, 2013FDA, 2011). Wel blijven ze het risico monitoren. Wilt u meer weten? Lees dan de uitgebreide informatie over borstkanker.

Wat is de cardiovasculaire veiligheid?

De actieve component van insuline glargine 300 E/ml is gelijk aan insuline glargine 100 E/ml. Er is geen verschil in cardiovasculaire uitkomsten tussen insuline glargine en zorg volgens de lokale richtlijnen (Gerstein, 2012). Meer informatie vindt u onder het kopje ‘Effectiviteit’.

Wat zijn belangrijke bijwerkingen?

Bijwerkingen die bij meer dan 1% van de patiënten met insuline glargine 300 E/ml voorkomen, zijn reacties op de injectieplaats, zoals huiduitslag (SmPC, 2019).

Hoe vaak komen hypoglykemieën voor?

Bij meer dan 10% van de patiënten met insuline glargine 300 E/ml treden hypoglykemieën op. Insuline glargine 300 E/ml geeft evenveel risico op ernstige hypoglykemieën als insuline glargine 100 E/ml bij DM2. Uit een meta-analyse blijkt dat insuline glargine 300 E/ml wel significant minder risico geeft op bevestigde hypoglykemieën en bevestigde nachtelijke hypoglykemieën:

  • Aantal bevestigde hypoglykemieën per patiëntjaar: 7,5 met insuline glargine 300 E/ml versus 8,8 met insuline glargine 100 E/ml.
  • Aantal bevestigde nachtelijke hypoglykemieën per patiëntjaar: 1,3 met insuline glargine 300 E/ml versus 2,1 met insuline glargine 100 E/ml (Ritzel, 2015).

Het absolute verschil in aantal hypoglykemieën per patiëntjaar is klein. Daarnaast is onduidelijk in hoeverre de risico's in klinische studies vergelijkbaar zijn met de dagelijkse praktijk. Studies gebruiken vaak een lagere streefwaarde voor nuchter bloedglucose dan in Nederland gebruikelijk is. Een lagere streefwaarde voor nuchter bloedglucose geeft een hoger risico op hypoglykemieën. Ten slotte zijn hypoglykemieën meestal secundaire uitkomsten. Dat maakt de studieopzet minder geschikt om een verschil in aantal hypoglykemieën aan te tonen.

Wat is het effect op lichaamsgewicht?

Patiënten die met insuline starten komen gemiddeld 2 tot 4 kg aan. De gewichtstoename is onder andere afhankelijk van de insulinedosering en het insulineschema (NHG, 2018). In een meta-analyse steeg het lichaamsgewicht met insuline glargine 300 E/ml met 0,5 kg in vergelijking met 0,8 kg met insuline glargine 100 E/ml (Ritzel, 2015).

Wat zijn belangrijke contra-indicaties en interacties?

Insuline glargine 300 E/ml heeft geen belangrijke contra-indicaties. Niet-selectieve bètablokkers kunnen de symptomen van hypoglykemie maskeren en het herstel van de glucosespiegel vertragen. Daarnaast verlagen sommige geneesmiddelen de insulinebehoefte, zoals bètablokkers en ACE-remmers. Andere geneesmiddelen verhogen de insulinebehoefte, zoals thiaziden, schildklierhormonen en glucocorticosteroïden (SmPC, 2019).

Richtlijnen

Volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018) is langwerkend insuline geen eerste keus. NPH-insuline heeft de voorkeur, omdat er geen twijfel bestaat over de langetermijnveiligheid en de kosten anno 2018 lager zijn. Langwerkend insuline komt wel in aanmerking voor patiënten met erg wisselende glucosewaarden of nachtelijke hypoglykemieën bij gebruik van NPH-insuline. De NHG-Standaard beveelt insuline glargine 300 E/ml niet aan, omdat dit middel geen meerwaarde heeft boven insuline glargine 100 E/ml of insuline detemir (NHG, 2018).

De multidisciplinaire richtlijn Verantwoorde diabeteszorg bij kwetsbare ouderen in thuissituatie, verzorgings- en verpleeghuizen (2011) adviseert te starten met NPH-insuline. Artsen kunnen langwerkende insulines overwegen als alternatief voor NPH-insuline als eenmaal daags injecteren de voorkeur heeft boven tweemaal daags. Ook bij patiënten met nachtelijke hypoglykemieën kunnen artsen langwerkend insuline in plaats van NPH-insuline overwegen (Verenso, 2011). Tijdens het verschijnen van de multidisciplinaire richtlijn was insuline glargine 300 E/ml nog niet op de markt. De richtlijn doet alleen uitspraak over de langwerkende insulines insuline glargine 100 E/ml en insuline detemir.

Kosten en vergoeding

Wat zijn de kosten?

Insuline glargine 300 E/ml kost jaarlijks ongeveer € 120 voor 10 E per dag. Insuline glargine 300 E/ml is ongeveer 1,5 tot 2 keer zo duur als NPH-insuline (Medicijnkosten, 2019). Wilt u meer weten? Lees dan de uitgebreide informatie over kosten.

Wat zijn de vergoedingsvoorwaarden?

Insuline glargine 300 E/ml wordt volledig vergoed (Medicijnkosten, 2019).

Aandachtspunten bij gebruik

De patiënt moet insuline glargine 300 E/ml eenmaal daags subcutaan toedienen in de dij, bovenarm of buik. Variëren van het injectiegebied is belangrijk om de kans op lipodystrofie te verminderen. Patiënten kunnen insuline glargine 300 E/ml 3 uur voor tot 3 uur na het gebruikelijke tijdstip toedienen. De fabrikant van insuline glargine 300 E/ml waarschuwt dat dit middel niet bio-equivalent is aan insuline glargine 100 E/ml. Bij omzetting van insuline glargine 100 E/ml naar 300 E/ml kan een dosisverhoging van 10 tot 18% nodig zijn om hetzelfde effect te behalen. Als de patiënt wisselt van insuline glargine 300 E/ml naar 100 E/ml moet de arts de dosering met ongeveer 20% verlagen om hypoglykemieën te voorkomen (SmPC, 2019).

Insuline glargine 300 E/ml is verkrijgbaar in 450 eenheden per pen (Solostar®) of 900 eenheden per pen (Doublestar®). Solostar® is instelbaar vanaf 1 tot 80 eenheden per injectie en 1 eenheid per stap. Doublestar® is instelbaar vanaf 2 tot 160 eenheden per injectie en 2 eenheden per stap. Het venster van beide pennen toont het juiste aantal te injecteren eenheden, dus de patiënt hoeft niet om te rekenen. De fabrikant beveelt Doublestar® aan voor patiënten die meer dan 20 eenheden per keer injecteren (SmPC, 2019).

Werkingsmechanisme

Insuline verlaagt de bloedglucosespiegel door de glucoseopname in spierweefsel en vet te stimuleren. Daarnaast remt insuline de glucoseproductie (SmPC, 2019).

Toekomstige ontwikkelingen

  • Een studie vergelijkt de effectiviteit en veiligheid van insuline degludec met insuline glargine (300 E/ml). De resultaten komen naar verwachting in de loop van 2019 beschikbaar (clinicaltrials.gov, 2019). 

Contact

Laatst gewijzigd op 4 juli 2019