MOVIE

In het kort

Deze MOVIE geeft een weergave van de veranderingen in het aantal gebruikers van alle DOAC's. De veranderingen zijn uitgedrukt per tweepositie postcodegebied over de periode januari 2008 tot en met december 2016.

Sterke stijging aantal gebruikers DOAC's

Het aantal gebruikers van DOAC's is tussen de eerste helft van 2009 en de eerste helft van 2015 gegroeid van 0 naar gemiddeld 3,7 gebruikers per 1.000 inwoners. De snelste groei van het aantal gebruikers treedt op eind 2012, begin 2013. Het aantal gebruikers neemt dan met 50 procent toe. Dit hangt samen met uitbreiding van het indicatiegebied met niet-valvulair atriumfibrilleren en de daaraan gekoppelde vergoedingsvoorwaarden in december 2012. 

Vanaf 2013 snelle groei aantal gebruikers in Noordoost Nederland

Vanaf begin 2013 is een sterke toename van het aantal gebruikers van DOAC's zichtbaar in het noordoosten van Nederland. Rond Assen, Heerenveen, Almelo en Deventer neemt het gebruik sterk toe. Begin 2015 is het aantal gebruikers van DOAC's het grootst in Roermond: 8,3 gebruikers van DOAC's per 1.000 inwoners. In Leiden ligt dit aantal het laagst, namelijk op 1,6 per 1.000 inwoners.

Informatie over DOAC's

Dabigatran is sinds 2008 verkrijgbaar in Nederland. Artsen schrijven het middel voor om de vorming van stolsels te voorkomen, bijvoorbeeld na een heup- of knieoperatie, bij atriumfibrilleren of na een trombose.

In 2008 werd dabigatran alleen vergoed na een heup- of knieoperatie. Sinds december 2012 wordt het middel ook vergoed bij gebruik bij atriumfibrilleren, mits het wordt voorgeschreven door een medisch specialist. Vanaf augustus 2015 komen ook patiënten die dabigatran gebruiken in verband met een diepe veneuze trombose of longembolie vergoed. Aanvankelijk vond alleen vergoeding plaats als een medisch specialist dabigatran voorschreef. Sinds november 2016 komen voorschriften door de huisarts ook voor vergoeding in aanmerking.

Meer informatie over indicaties en vergoeding van DOAC's.

Definities

  • Aantal gebruikers: aantal unieke inwoners met minimaal een voorschrift voor een DOAC per half jaar per postcodegebied.
  • Aantal inwoners: aantal unieke inwoners ouder dan 18 jaar in een postcodegebied.

Bronvermelding

Voor het maken van de kaarten is gebruik gemaakt van de databank van het Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) van Zorginstituut Nederland. Deze databank bevat informatie over het gebruik van genees- en hulpmiddelen in Nederland. Het betreft hier informatie over middelen die extramuraal (d.w.z. buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen) zijn verstrekt en vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet. Deze informatie wordt door bijna alle zorgverzekeraars aan het GIP ter beschikking gesteld. Het GIP doet een kwaliteitscontrole op deze gegevens en corrigeert deze zonodig. Hierdoor ontstaan betrouwbare en representatieve databestanden over het hulp- en geneesmiddelengebruik. Bij de ramingsmethodiek voor het voorspellen van het ontbrekende deel, wordt o.a. rekening gehouden met verschillen in de leeftijds- en geslachtsopbouw van de verzekerdenpopulatie.

Meer informatie