Nieuw onderzoek

Dit nieuwsbericht is onderdeel van het dossier hartfalen.

Dipeptidylpeptidase-4-remmer (DPP-4-remmer) sitagliptine (Januvia®) is geassocieerd met een verhoogd risico op hartfalen, maar niet met meer sterfte. Dat is de conclusie uit een observationele studie van Wang et al.

 

Methode

De onderzoekers selecteerden diabetespatiënten uit een Taiwanese verzekeringsdatabase in de periode van 1 maart 2009 tot 31 juli 2011. Patiënten die in die periode sitagliptine gebruikten, werden gematcht met diabetespatiënten die geen DPP-4-remmers gebruikten. Bij de matching werd rekening gehouden met diverse variabelen waaronder geslacht, leeftijd, duur van de diabetes, comorbiditeit en gebruik van andere geneesmiddelen. De primaire eindpunten waren het optreden van ziekenhuisopnames voor hartfalen en sterfte (in ziekenhuizen) door alle oorzaken.

 

Resultaten

De onderzoekers includeerden in totaal 8.288 paren van (gematchte) patiënten. Gedurende de mediane follow-up van 1,5 jaar traden 614 ziekenhuisopnames voor hartfalen op. Het gebruik van sitagliptine was geassocieerd met een verhoogd risico op hartfalen ten opzichte van de gematchte controles (hazard ratio (HR)=1,21; 95% betrouwbaarheidsinterval(BI)=1,03 tot 1,42; p=0,017). De mortaliteit verschilde niet tussen beide groepen (HR=0,87; 95%BI=0,74 tot 1,03; p=0,109). Een hogere therapietrouw (adherentie) voor sitagliptine was geassocieerd met een verhoogd risico op hartfalen. Bij een toename van de adherentie met 10% nam het risico op hartfalen evenredig toe (HR=1,09; 95%BI=1,06 tot 1,11; p<0,001). In de sensitiviteitsanalyse, waarin een ruimere definitie van hartfalen werd gebruikt, was sitagliptine eveneens geassocieerd met een verhoogd risico op hartfalen (HR=1,22; 95%BI=1,02 tot 1,45; p=0,028).

 

Discussie

De auteurs geven aan dat hun resultaten in lijn zijn met andere recente studies waarin gebruik van DPP-4-remmers geassocieerd is met een verhoogd risico op hartfalen. Een beperking van deze studie is de retrospectieve opzet, waardoor confounding en (selectie) bias - ondanks de strenge matching - niet uitgesloten kan worden.

 

Belang voor de praktijk

De resultaten van deze studie zijn in lijn met andere studies (waaronder de SAVOR TIMI-53-studie en de meta-analyse van Clifton et al.) die eveneens aantonen dat DPP-4-remmers het risico op hartfalen verhogen. Deze studie bespreekt alleen de eindpunten (hartfalen en mortaliteit) die optreden in het ziekenhuis. Het is daarom niet bekend wat dit inhoudt voor de thuissituatie. Voor de vertaling naar de Nederlandse situatie is een beperking dat deze studie uitsluitend Taiwanese patiënten includeerde. Het is de vraag of deze patiënten representatief zijn voor de Nederlandse bevolking.

 

Mogelijke belangenverstrengeling

Geen

 

Bron

Wang KL et al. Sitagliptin and the risk of hospitalization for heart failure: a population-based study. Int J Cardiol. 2014;177(1):86-90.

Laatst gewijzigd op 18 februari 2015

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.