Nieuw onderzoek

Glucagon-like peptide-1-agonist (GLP-1-agonist) liraglutide (Victoza®) verlaagt het risico op fracturen in vergelijking met placebo of andere bloedglucoseverlagende middelen, terwijl de GLP-1-agonist exenatide (Byetta®) een verhoogde incidentie van fracturen geeft. Dat is de conclusie uit een meta-analyse van Su et al.

Achtergrond meta-analyse

Er lijkt een relatie te zijn tussen diabetes mellitus type 2 (DM2) en het optreden van fracturen. Uit eerder onderzoek komt naar voren dat bloedglucoseverlagende middelen van invloed kunnen zijn op dit risico. Su et al. voerden deze meta-analyse uit, omdat niet bekend is wat de invloed is van het gebruik van GLP-1-agonisten op het optreden van fracturen. 

Resultaten

Su et al. includeerden 16 gerandomiseerde klinische studies die exenatide of liraglutide vergeleken met placebo of een ander bloedglucoseverlagend middel. De studieduur varieerde tussen de 12 en 104 weken. De onderzoekers gebruikten de Mantel-Haenzsel Odd's Ratio (MH-OR) voor het bepalen van de associatie tussen het optreden van fracturen het gebruik van antidiabetica; aangezien de incidentie van fracturen laag is.

Voor het bepalen van het effect van liraglutide op fracturen gebruikten Su et al. 8 klinische studies. Daaruit bleek dat liraglutide minder fracturen veroorzaakte dan placebo/andere bloedglucoseverlagend middelen: MH-OR=0,36; 95%betrouwbaarheidsinterval (95%BI) 0,17 tot 0,87). Het effect van exenatide op het optreden van fracturen bepaalde Su et al. aan de hand van 10 studies. In vergelijking met placebo/ander bloedglucoseverlagende middelen leidde het gebruik van exenatide vaker tot fracturen (MH-OR=2,09; 95%BI 1,03 tot 4,21).

Discussie

In hun artikel noemen Su et al. een aantal discussiepunten. Het verschil tussen exenatide en liraglutide op de incidentie van fracturen is mogelijk het gevolg van verschil in eigenschappen tussen de beide geneesmiddelen. Liraglutide komt voor 97% overeen met humaan GLP-1, exenatide voor 50%. Daarnaast zijn er verschillen in farmacokinetische eigenschappen. Het risico op fracturen kan ook samenhangen met andere (bij)effecten van GLP-1-agonisten, zoals afname van lichaamsgewicht, glykemische controle, neiging tot vallen, hypoglykemie en gastro-intestinale bijwerkingen. In sommige studies was er sprake van een trend dat exenatide meer gewichtsverlies, minder glykemische controle, meer hypoglykemieën en een hoger risico op vallen gaf dan liraglutide.

Omdat het absolute aantal fracturen in de geïncludeerde studies laag was, moeten de resultaten met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Een andere beperking van deze meta-analyse is dat de geïncludeerde personen veelal jong zijn, en er geen informatie beschikbaar is over de locatie van de breuken en het gebruik van andere medicatie. Een groot gerandomiseerd klinisch onderzoek zou moeten aantonen wat het daadwerkelijke risico op fracturen is bij gebruik van GLP-1-agonisten.

Mogelijke belangenverstrengeling

Geen.

Bron

Su B et al. Risk of bone fractures associated with glucagon-like peptide-1 receptor agonists' treatment: a meta-analysis of randomized controlled trials. Endocrine. 2014 Jul 30.

Laatst gewijzigd op 17 september 2014

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.