Medicijn

Indicatie

Insuline degludec is geregistreerd voor de behandeling van diabetes mellitus bij kinderen (vanaf 1 jaar) en volwassenen (SmPC, 2019).

Effectiviteit

De medicamenteuze behandeling van DM2 richt zich op regulering van de bloedglucosewaarden. Het doel van de behandeling is verminderen van eventuele klachten en voorkomen of vertragen van micro- en macrovasculaire complicaties en mortaliteit (NHG, 2018).

Wat is het effect op micro- en macrovasculaire complicaties?

Het effect van insuline degludec op microvasculaire complicaties is niet bekend. Insuline degludec geeft geen lager risico op cardiovasculaire complicaties en mortaliteit dan insuline glargine (Marso, 2017). Dit is onderzocht in een cardiovasculaire veiligheidsstudie. Meer informatie vindt u daarom onder het kopje ‘veiligheid’.

Wat is het effect op HbA1c?

Er is geen verschil aangetoond in HbA1c-verlaging tussen insuline degludec en insuline glargine 100 E/ml en insuline detemir (Assessment report, 2013). Een verschil in HbA1c-verlaging is ook niet te verwachten, omdat de insulinedosering zowel in de dagelijkse praktijk als in studies getitreerd wordt tot patiënten hun streefwaarde bereiken.

Veiligheid

Wat is de langetermijnveiligheid?

Insuline degludec is sinds 2014 op de markt. De langetermijnveiligheid is daarom nog niet bekend. 

Wat is de cardiovasculaire veiligheid?

Insuline degludec geeft geen hoger risico op cardiovasculaire uitkomsten dan insuline glargine. Insuline degludec geeft ook geen lager risico op cardiovasculaire uitkomsten. Dit is onderzocht bij patiënten met een hoog risico op cardiovasculaire uitkomsten in de DEVOTE-studie. Het gecombineerde eindpunt was cardiovasculaire sterfte, niet-fataal myocardinfarct en niet-fataal CVA (Marso, 2017). Wilt u meer weten? Lees dan de uitgebreide informatie over cardiovasculaire effecten.

Wat zijn belangrijke bijwerkingen?

Bijwerkingen die bij meer dan 1% van de patiënten met insuline degludec voorkomen, zijn reacties op de injectieplaats, zoals huiduitslag (SmPC, 2019).

Hoe vaak komen hypoglykemieën voor?

Bij meer dan 10% van de patiënten met insuline degludec treden hypoglykemieën op. Insuline degludec geeft evenveel risico op ernstige hypoglykemieën als insuline detemir en insuline glargine 100 E/ml. Wel geeft insuline degludec significant minder risico op bevestigde nachtelijke hypoglykemieën dan insuline glargine 100 E/ml en insuline detemir (SmPC, 2019). Voor de individuele patiënt is de klinische relevantie echter beperkt. Bij DM2 is het absolute verschil in aantal bevestigde nachtelijke hypoglykemieën per patiëntjaar klein:

  • bij insuline-naïeve patiënten: 0,25 met insuline degludec versus 0,39 met insuline glargine 100 E/ml
  • bij patiënten met basale insuline: 1,39 met insuline degludec versus 1,84 met insuline glargine 100 E/ml (SmPC, 2019)
Wat is het effect op lichaamsgewicht?

Insuline degludec heeft een vergelijkbaar effect op lichaamsgewicht als insuline glargine 100 E/ml. Insuline detemir geeft mogelijk iets minder gewichtstoename. Patiënten die met insuline starten komen gemiddeld 2 tot 4 kg aan. De gewichtstoename is onder andere afhankelijk van de insulinedosering en het insulineschema (NHG, 2018).

Wat zijn belangrijke contra-indicaties en interacties?

Insuline degludec heeft geen belangrijke contra-indicaties. Niet-selectieve bètablokkers kunnen de symptomen van hypoglykemie maskeren en het herstel van de glucosespiegel vertragen. Daarnaast verlagen sommige geneesmiddelen de insulinebehoefte, zoals bètablokkers en ACE-remmers. Andere geneesmiddelen verhogen de insulinebehoefte, zoals thiaziden, schildklierhormonen en glucocorticosteroïden (SmPC, 2019).

Richtlijnen

Volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018) is langwerkend insuline geen eerste keus. NPH-insuline heeft de voorkeur, omdat er geen twijfel bestaat over de langetermijnveiligheid en de kosten anno 2018 lager zijn. Langwerkend insuline komt wel in aanmerking voor patiënten met erg wisselende glucosewaarden of nachtelijke hypoglykemieën bij gebruik van NPH-insuline. De NHG-Standaard beveelt insuline degludec niet aan, omdat dit middel geen meerwaarde heeft boven insuline glargine 100 E/ml of insuline detemir (NHG, 2018).

De multidisciplinaire richtlijn Verantwoorde diabeteszorg bij kwetsbare ouderen in thuissituatie, verzorgings- en verpleeghuizen (2011) adviseert te starten met NPH-insuline. Artsen kunnen langwerkende insulines overwegen als alternatief voor NPH-insuline als eenmaal daags injecteren de voorkeur heeft boven tweemaal daags. Ook bij patiënten met nachtelijke hypoglykemieën kunnen artsen langwerkend insuline in plaats van NPH-insuline overwegen (Verenso, 2011). Tijdens het verschijnen van de multidisciplinaire richtlijn was insuline degludec nog niet op de markt. De richtlijn doet daarom alleen uitspraak over insuline glargine 100 E/ml en insuline detemir.

Kosten en vergoeding

Wat zijn de kosten?

Insuline degludec kost jaarlijks € 125 (200 E/ml) tot € 145 (100 E/ml) voor 10 E per dag. Voor andere langwerkende insulines is dit € 105 tot € 130. NPH-insuline kost per jaar € 65 (Medicijnkosten, 2020). Wilt u meer weten? Lees dan de uitgebreide informatie over kosten.

Wat zijn de vergoedingsvoorwaarden?

Insuline degludec wordt volledig vergoed (Medicijnkosten, 2020). 

Aandachtspunten bij gebruik

De patiënt moet insuline degludec subcutaan toedienen in de dij, bovenarm of buik. Variëren van het injectiegebied is belangrijk om de kans op lipodystrofie te verminderen. Voor insuline degludec geldt een eenmaal daagse toediening, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip. Volwassenen kunnen insuline degludec ook op een ander tijdstip van de dag toedienen, maar er moet minimaal 8 uur tussen de doses zitten (SmPC, 2019). Artsen en patiënten moeten zich ervan bewust zijn dat er twee verschillende concentraties insuline degludec verkrijgbaar zijn: 100 E/ml en 200 E/ml. De dosis moet niet omgerekend worden, want het venster toont het juiste aantal eenheden (CBG/Novo Nordisk, 2015).

Werkingsmechanisme

Insuline verlaagt de bloedglucosespiegel door de glucoseopname in spierweefsel en vet te stimuleren. Daarnaast remt insuline de glucoseproductie (SmPC, 2019).

Toekomstige ontwikkelingen

  • Meer informatie over de langetermijnveiligheid van insuline degludec komt beschikbaar bij het afronden van een post-marketingstudie (Clinicaltrials.gov, 2019).
  • Een studie vergelijkt de effectiviteit en veiligheid van insuline degludec met insuline glargine (300 E/ml). De resultaten komen naar verwachting in de loop van 2020 beschikbaar (Clinicaltrials.gov, 2019). 
  • De SWITCH PRO-studie vergelijkt het effect van insuline glargine (100 E/ml) met insuline degludec op bloedglucosewaarden in een cross-overstudie (Clinicaltrials.gov, 2020). 

Contact

Laatst gewijzigd op 22 april 2020