Informatiepagina

In het kort

Vraag & Antwoord over het medicatieproces in zorginstellingen.

In deze rubriek behandelen wij vragen over hoe meer grip te krijgen op het medicatieproces. Bent u op zoek naar meer informatie? Download dan de Veilige principes in de medicatieketen van onze website.

Mag de voedingsassistent de tweede controle uitvoeren bij het geven van insuline?

Elke medewerker van een zorginstelling mag de tweede controle uitvoeren als die daarvoor bekwaam is. Dit houdt in ieder geval in dat de medewerker moet weten wat hij moet controleren. Ook moet hij de dubbele controle serieus en met aandacht uitvoeren. Zowel de zorginstelling als de medewerker zelf moeten vinden dat de medewerker in het uitvoeren van de tweede controle bekwaam is. Leg als zorginstelling vast welke medewerkers voor welke taak in het medicatieproces bekwaam en daarmee bevoegd zijn.

Ik moet een halve tablet geven. Mag ik de andere helft bewaren voor de volgende gift?

De voorkeur gaat uit dat de apotheek de halve tablet in de medicatiezakjes verpakt. Sommige bedrijven die de geneesmiddelen voor de apotheek in medicatiezakjes verpakken, verpakken ook halve tabletten in medicatiezakjes. Vraag uw apotheek of zijn verpakker dat doet.

Als de verpakker de halve tabletten niet in medicatiezakjes verpakt, zal de apotheek de tabletten meestal in strip leveren. Als u een geneesmiddel moet geven, haalt u een tablet uit de strip, halveert deze en geeft een helft aan uw cliënt. De andere helft van de tablet, kunt u het beste weggooien. Bij terugstoppen in de strip, bestaat de kans dat de halve tablet eruit valt en daardoor gaat ‘zwerven’. Dit laatste kan tot fouten leiden, omdat u niet met 100% zekerheid kan zien welk geneesmiddel de halve tablet is.

De koelkast bij de cliënt thuis functioneert slecht. Wat moet ik doen?

Als zorgmedewerker bent u niet verantwoordelijk voor het functioneren en schoonmaken van de koelkast van de cliënt. Daar is de cliënt of diens mantelzorger voor verantwoordelijk. Wel moet u de cliënt er op attenderen dat de koelkast schoongemaakt moet worden of dat hij slecht functioneert. Ook moet u de cliënt wijzen op de consequenties daarvan. De kwaliteit van het geneesmiddel kan er onder lijden, waardoor de werkzaamheid verandert.

Bewaar in ieder geval in de koelkast te bewaren geneesmiddelen in een afgesloten plastic doos. 

Ik moet door de familie uitgezette medicatie in een weekdoos geven, mag dat?

Je mag alleen uitgezette medicatie geven als de medicatie identificeerbaar is. Dat wil zeggen per tablet of capsule in de stripverpakking in de weekdoos gedaan is (‘geblisterd uitzetten’). Ook moet per tablet of capsule op de strip de naam en sterkte van het geneesmiddel staan. Zit de medicatie niet in zo’n stripverpakking, dan is deze niet identificeerbaar en mag deze niet door de zorgmedewerker worden gegeven vanuit de weekdoos. 

Ik hoef maar de helft van een ampul morfine te spuiten, mag ik de andere helft gebruiken voor een volgende gift?

Ampullen die geopend zijn, moeten direct na openen worden gebruikt. Het bewaren van vloeistof in een aangebroken ampul zorgt ervoor dat de vloeistof niet meer steriel is. Dus als je een halve ampul moet gebruiken, moet je de andere helft gelijk weggooien.

De insuline in de insulinepen is bevroren geweest. Wat moet ik doen?

Insuline die bevroren is geweest, verliest zijn werkzaamheid. Je kunt insuline die bevroren is geweest niet meer gebruiken.

Ik ben een geneesmiddel vergeten te geven. Wat moet ik doen?

Uiteraard waarschuw je eerst de arts als het niet goed gaat met de cliënt. In de bijsluiter van het geneesmiddel maar ook op www.apotheek.nl staat wat u moet doen als u een geneesmiddel vergeten bent te geven. De bijsluiters zijn onder andere te downloaden van de Geneesmiddeleninformatiebank. U doet ook een MIC-melding, stelt de cliënt of diens vertegenwoordiger op de hoogte en vermeldt het in het dossier.

Bij het ‘in zorg komen’ bepaalt de apotheker aan de hand van het medicatieoverzicht van de apotheek of de huisarts welke medicatie de cliënt gebruikt. Is dit een goede werkwijze?

Het is een kunstfout om bij het bepalen van de medicatie die een cliënt gebruikt alleen uit te gaan van het medicatieoverzicht van de apotheek of huisarts. Uit onderzoek blijkt dat in 34 tot 95 procent van medicatieoverzichten fouten zitten. Daarom is het belangrijk om bij ‘in zorg komen’ altijd met de cliënt of diens mantelzorger te controleren welke medicatie en dosering, inclusief zelfzorgmiddelen, de cliënt daadwerkelijk gebruikt. Zo’n gesprek moet worden gevoerd door een arts, apotheker of zorgmedewerker met kennis over geneesmiddelen en met gespreksvaardigheden.

Welke geneesmiddelen moeten op de toedienlijst staan?

Alle geneesmiddelen waarbij de zorgmedewerker een rol speelt in het gebruik moeten op de toedienlijst staan. Ook zelfzorgmiddelen, die door de zorg gegeven worden, moeten op de toedienlijst staan, zodat kan worden afgetekend voor geven ervan. Andere producten die de apotheek levert, zoals teststrips, spuiten, naalden, voorzetkamer en incontinentiemateriaal horen niet op de toedienlijst te staan. Dat maakt de toedienlijst onoverzichtelijk, waardoor de kans groter wordt dat je een geneesmiddel vergeet te geven.

Een cliënt op de revalidatie-afdeling wil - ter voorbereiding op ontslag - de medicatie in een weekdoos ontvangen. Mag ik dit als verzorgende uitzetten?

Uitzetten van medicatie mag nog wel, maar wordt sterk afgeraden. Er is een duidelijk verhoogde kans op fouten in vergelijking met medicatie- of baxterzakjes. Voor sommige cliënten is het ter voorbereiding van het ontslag goed als ze leren om te gaan met een weekdoos. Belangrijk is in die situatie om het uitzetten samen met de cliënt te doen. Ook is het belangrijk dat de medicatie in de doos identificeerbaar is, zodat het duidelijk is welke tablet welk geneesmiddel betreft. Zet de medicatie dus uit in de stripverpakking waarop de naam en sterkte van het geneesmiddel vermeld staat.

Als RIBW ontvangen wij medicijnen in een envelop van de GGZ kliniek. De naam van de cliënt en de namen van de medicijnen staan met de hand geschreven op de envelop. Mag dat?

Dit mag niet. Het op naam ter hand stellen van geneesmiddelen mag alleen gebeuren door een apotheek. Naast dit juridische aspect is er ook nog een ander probleem. Hoe weet je als RIBW dat het geneesmiddel in de envelop daadwerkelijk het geneesmiddel is dat op de envelop staat. En hoe weet je dat het daadwerkelijk voor die cliënt bedoeld is.

Mag acenocoumarol (bloedverdunner, trombosedienstmiddel) in de medicijnrol?

De dosering van acenocoumarol kan sterk wisselen. Aangepaste doseringen worden via de trombosedienst doorgegeven. Daarom wordt dit medicijn vaak niet in de medicatierol gedaan.

Bij cliënten die een vrij stabiel schema hebben, kan de apotheek de acenocoumarol in de medicijnrol doen. De apotheek moet dan de schema's rechtstreeks van de trombosedienst ontvangen. Het is van belang dat de apotheek bij alle wijzigingen per omgaande een nieuwe toedienlijst levert. De toedienlijst van de apotheek wordt in dat geval leidend en niet de kaart van de trombosedienst.

Moet ik ook aftekenen voor klaarzetten van medicijnen?

Op de toedienlijst moet je met je eigen paraaf aftekenen voor de aspecten rond de medicatie die je hebt uitgevoerd en die ook zijn afgesproken met de cliënt. In het zorg- of begeleidingsplan leg je vast voor welke handeling je aftekent, bijvoorbeeld voor klaarzetten, aanreiken of toedienen. Dit bepaal je in een medicijngesprek, waarin je ook eigen beheer van medicatie bespreekt. 

Hoe vaak moet je de temperatuur van de koelkast waarin geneesmiddelen worden bewaard controleren?

In de hygiënerichtlijn voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen uit 2016 van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid staat: Controleer dagelijks en registreer wekelijks de temperatuur van de koelkast met medicijnen. Leg hiervoor een thermometer in de koelkast. Zorg dat de temperatuur tussen de 2 en 7 °C is.

Bron: RIVM: Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV)

Mag ik als thuiszorgmedewerker medicatie voor mijn cliënt ophalen bij de apotheek?

De thuiszorgmedewerker is niet verantwoordelijk voor het ophalen van medicatie van de cliënt bij de apotheek. Vervoer van medicatie is géén taak van de zorgorganisatie. Dit is de verantwoordelijkheid van de cliënt. Als ophalen niet lukt, kan de apotheek de medicatie thuis bezorgen. Soms kan ook bezorging door de apotheek problemen geven, bijvoorbeeld wanneer de cliënt niet naar de deur kan komen of de deur niet opendoet omdat hij de bezorger van de apotheek niet herkent. In dit soort uitzonderlijke gevallen kan de thuiszorgmedewerker toch een rol op zich nemen in het vervoer. Maak per situatie heldere afspraken met de cliënt en mantelzorger en leg deze vast in het zorgplan. 

Ik ben wel secuur, maar heb geen scholing over medicatie gehad. Mag ik dan tabletten uitdelen in een zorginstelling?

Je mag alleen medicatie toedienen als je hiervoor bekwaam bent. Een belangrijke voorwaarde is uiteraard dat je secuur werkt, maar dat alleen is niet voldoende. Een zorgmedewerker die bekwaam is in het geven van medicatie, heeft:

1. voldoende kennis over de werking van medicijnen, het ziektebeeld van de zorgvrager, het medicatieproces en medicatieproblemen, zoals bijwerkingen en complicaties

2. voldoende vaardigheden om medicatie in verschillende toedieningsvormen te geven, en problemen met medicijngebruik te signaleren en op te lossen of over te dragen

3. de juiste professionele houding (o.a. communicatievaardigheden) om medicatie te geven

Bron: Leidraad bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg, V&VN 2014

Welke geneesmiddelen die de apotheek in een geautomatiseerd geneesmiddeldistributiesysteem zoals een baxterzakje of medicatiezakje levert, moeten bij het toedienen door een tweede zorgmedewerker worden gecontroleerd?

Bij geen enkel geneesmiddel in een geautomatiseerd geneesmiddeldistributiesysteem is zo’n tweede controle nodig. Bij geneesmiddelen in een geautomatiseerd geneesmiddeldistributiesysteem is de verpakkende apotheek de eerste controle, de zorgmedewerker is de tweede controle. Er is dus geen tweede paraaf op de toedienlijst nodig bij middelen in een geautomatiseerd geneesmiddeldistributiesysteem.

Moet ik een ‘niet storen’ hesje dragen bij het aanreiken en toedienen van de medicijnen?

Het aanreiken en toedienen van medicijnen is risicovol. Een fout - met alle gevolgen van dien - is snel gemaakt. Om fouten te voorkomen is het belangrijk dat de persoon die de geneesmiddelen deelt zo min mogelijk wordt gestoord. Het aantrekken van een ‘niet storen’ hesje kan daarbij een handig hulpmiddel zijn. Dit laatste geldt echter niet altijd. Soms zorgt het ‘niet storen’ hesje ervoor dat je juist slechter kan concentreren op het delen van de geneesmiddelen en werkt het dus averechts. Voorbeelden hiervan zijn: een cliënt leest continu de tekst op het ‘niet storen’ hesje hardop voor of een cliënt stoot je aan en zegt: ‘ik mag je niet storen’. 

Waarom moet een arts binnen een paar uur na opname (in bijvoorbeeld een verpleeghuis of gehandicaptenzorginstelling) bepalen welke medicatie de cliënt moet gebruiken?

Een zorgmedewerker mag alleen medicatie geven aan de hand van een toedienlijst gemaakt door de apotheek. De apotheek kan alleen een toedienlijst en medicatie leveren op basis van recepten van de arts. Als de arts niet binnen een paar uur na opname bepaalt welke medicatie een cliënt moet krijgen, kan de apotheek dus geen toedienlijst en eventueel ontbrekende medicatie leveren. De zorgmedewerker wordt dan in een lastig pakket gebracht. Bepaalt ze zelf welke medicatie de cliënt moet krijgen en maakt ze zelf een toedienlijst met de kans dat er grove medicatiefouten worden.

Mag een arts mondeling aan de verzorging vragen om een medicijn zoals furosemide voor een periode van een week tijdelijk op te hogen (van 1x daags 1 tablet naar 1x daags 2 tabletten)?

Nee, een dosiswijziging is in feite een nieuw recept. De arts behoort hiervoor een elektronisch recept uit te schrijven. Zo kan de apotheek de dosiswijziging verwerken in de medicatie (baxter)rol en op de toedienlijst. Is er af en toe voor een dag een extra tablet nodig, dan kan de arts elektronisch een 'zo nodig' recept uitschrijven, met duidelijke aanduiding wanneer een extra tablet nodig is. De apotheek kan dit op de toedienlijst verwerken en een doosje furosemide bijleveren.

Mag een zorgmedewerker een door de familie gekocht vitaminepreparaat toedienen?

Een zorgmedewerker mag alleen een zelfzorgmiddel toedienen als de arts het heeft voorgeschreven of geaccordeerd en als het door de apotheek op de toedienlijst is vermeld. Zorgmedewerkers mogen nooit op eigen houtje medicatie geven. Dit geldt voor alle zelfzorgmiddelen, dus ook voor vitaminepreparaten, homeopathische en antroposofische geneesmiddelen.

Hoe lang moet je een Actueel medicatieoverzicht (AMO) bewaren?

Een Actueel medicatieoverzicht (AMO) bewaar je tot de eerste volgende medicatiewijziging bij de cliënt. Daarna is het overzicht namelijk verouderd en hoort er vanuit de apotheek geleverd of indien mogelijk vanaf de afdeling een nieuw actueel medicatieoverzicht geprint te worden.

Waarom is de arts eigenlijk eindverantwoordelijk voor de werkvoorraad in een verpleeghuis?

Het is niet toegestaan een voorraad niet op naam gestelde receptgeneesmiddelen te hebben buiten de apotheek. Hierop is één uitzondering en dat zijn de geneesmiddelen die de arts in acute situaties snel moet kunnen toedienen. Voor de huisarts is dit de dokterstas. De werkvoorraad in een instelling zoals een verpleeghuis moet worden gezien als een soort dokterstas en moet daarom ook heel beperkt zijn wat betreft omvang. Praktische werkzaamheden, zoals controle op vervaldatum mag de arts delegeren aan bijvoorbeeld een verpleegkundige. De apotheker adviseert over de samenstelling van de werkvoorraad.

 Waarom is het belangrijk dat meldingen van een incident met een cliënt (MIC) aan het team teruggekoppeld worden?

MIC meldingen geven aan waar problemen voorkomen in het medicatieproces. Het is van belang dat teams dit proces verbeteren door hun werkwijze aan te passen. Bespreking in het team bevordert dit en bovendien komt aan het licht welke eventuele belemmeringen het team ervaart om het medicatieproces te verbeteren. Verder stimuleert het terugkoppelen van de meldingen de bereidheid om te melden bij de verzorgende.

Waarom heeft het de voorkeur dat de apotheek bij de levering van geneesmiddelen aan een instelling een pakbon meelevert?

Als de apotheek geneesmiddelen bezorgt, vindt een transactie van goederen plaats. Zeker voor instellingen zoals verpleeghuizen, die risicodragend zijn voor de geneesmiddelkosten, is het belangrijk dat de instelling aan de pakbon kan controleren of de apotheek de juiste geneesmiddelen heeft geleverd en in rekening brengt. Ook kan de verzorging controleren of de levering compleet is, bijvoorbeeld omdat een geneesmiddel in nabestelling is. Het geniet verder de voorkeur dat de instelling tekent voor het in ontvangst nemen van de medicatie, zeker als opiaten, worden geleverd.

Waarom kunnen de arts en de apotheker de medicatiebeoordeling niet met z'n tweeën doen?

Het doel van een medicatiebeoordeling is het opsporen en oplossen van medicatie gerelateerde problemen. Als je een medicatiebeoordeling alleen baseert op de mening van en de gegevens die bij de arts en apotheker bekend zijn, mis je de ervaring van de patiënt met het geneesmiddel. Een aantal essentiële vragen is daardoor lastig te beantwoorden: Werkt het geneesmiddel? Heeft de patiënt last van bijwerkingen? Neemt de patiënt de geneesmiddelen trouw in? De patiënt en/of mantelzorger kan deze informatie aan de apotheker of arts geven. Ook de verpleegkundige of verzorgende die de patiënt zeer regelmatig ziet, kan als ‘ogen en oren’ van de patiënt deze informatie leveren.

Hoe breng ik in kaart welke medicatie een cliënt bij opname gebruikt?

Vraag het medicatieoverzicht bij de ‘oude’ apotheek op of vraag aan de cliënt dit overzicht zelf mee te nemen. Controleer vervolgens met de cliënt of diens vertegenwoordiger of het overzicht klopt. Besteed met name aandacht aan zelfzorgmiddelen, depotmedicatie en doseringen. Het komt zeer regelmatig voor dat cliënten de dosering of doseerfrequentie zelf aangepast hebben of het geneesmiddel helemaal niet meer slikken. Belangrijk is dat een arts, apotheek- of zorgmedewerker met kennis over geneesmiddelen en gespreksvaardigheden dit gesprek voert.

Al mijn cliënten beheren hun medicatie zelf. Moet ik dan toch een medicatiebeleid hebben?

Ja, elke zorgorganisatie moet een medicatiebeleid hebben. Dit beleid bevat ten minste een beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en afspraken van het gehele medicatieproces. 

Wanneer mag je als zorgmedewerker een injectie geven?

Als zorgmedewerker mag je alleen een injectie geven als aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan:

  • Er moet een opdracht zijn van een arts, verpleegkundig specialist of physician assistant.
  • De zorgmedewerker moet bekwaam zijn (beschikken over de juiste kennis en vaardigheden) om de opdracht uit te voeren.
  • Er moet gehandeld worden overeenkomstig de eventuele aanwijzingen van de opdrachtgever.

Waarom moet de apotheek voor een zorginstelling zowel het oogdruppelflesje als het doosje etiketteren?

Op elk geneesmiddel, het baxterzakje uitgezonderd, plakt de apotheek op het doosje een etiket met onder andere naam en gebruik van het geneesmiddel. Daarnaast moet de apotheek ook een etiket plakken op het geneesmiddel zelf, dat niet altijd in het doosje wordt bewaard, zoals een tube, flacon, fles, inhalator en insulinepen. Indien dit niet gebeurt kan dit gevaarlijke situaties opleveren. Wanneer bijvoorbeeld twee cliënten dezelfde oogdruppels gebruiken, dan bestaat de kans dat ze elkaars flesje gaan gebruiken. Dit kan leiden tot microbiële besmetting (kruiscontaminatie) met alle gevolgen van dien.

Contact