Informatiepagina

Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is al 25 jaar dé specialist op het gebied van kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van geneesmiddelengebruik. Het IVM wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de gezondheidszorg - in het bijzonder de farmaceutische zorg - en daarmee aan het welzijn van mensen. Het IVM verspreidt kennis en heeft een breed pakket van producten en diensten voor zorginstellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars en bedrijven, overheden, patiënten-, belangen-, en beroepsorganisaties om de farmaceutische zorg, het voorschrijfgedrag en de medicatieveiligheid te verbeteren. Producten en diensten waarmee het IVM inhoud geeft aan zijn missie: zorgen voor een goed, veilig en betaalbaar medicijngebruik in Nederland. Vandaar de slogan: IVM maakt je beter.

Bij het IVM werken artsen, apothekers, andere medische professionals en experts op het gebied van medicatieprocessen. De kernwaarden zijn de leidraad voor de medewerkers en werkzaamheden:
•    Onafhankelijk 
•    Maatschappelijk
•    Praktijkgericht
•    Klantgericht
•    Deskundig

Voorbeelden van producten en diensten: 
•    Verbetertrajecten voorschrijfgedrag (richtlijnimplementatie en indicatorenontwikkeling),
•    Toetsen en verbeteren medicatieveiligheid (met name advies op het vlak van medicatiebeleid en de organisatie van het medicatieproces),
•    Scholing (nascholingen en e-learning),
•    Bevorderen goed gebruik van geneesmiddelen (met name door het ontwikkelen en verspreiden van strategieën gericht op het verhogen van de therapietrouw, voorlichtingsmaterialen en hulpmiddelen en onafhankelijke informatie over nieuwe geneesmiddelen).

Het IVM kenmerkt zich door een solide financiële huishouding. In 2017 bedroegen de totale baten € 2,7 miljoen, waarvan ca. € 600.000 VWS instellingssubsidies en ruim € 2 miljoen opbrengsten van diverse projecten (o.a. nascholings- en e-learningscursussen). Het boekjaar 2017 is afgesloten met een batig saldo van ca. € 250.000. Het weerstandsvermogen is ongeveer 18%.

Organisatiestructuur
Het IVM staat onder leiding van de bestuurder-directeur. De bestuurder-directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, bestaande uit vijf leden.

Met ingang van 2019 zal het MT bestaan uit de bestuurder-directeur, de adjunct-directeur (vacature) en het hoofd financiën.

Er zijn zes thema-coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke aansturing en coördinatie. Zij zijn het primaire aanspreekpunt voor de artsen en apothekers.

De ondersteunende diensten worden aangestuurd door het hoofd ondersteuning.

Bekijk ook het jaarverslag en de jaarrekening.
 

Profiel Adjunct-Directeur

U vormt samen met de bestuurder-directeur een complementair team, waarbij u zich medeverantwoordelijk voelt voor de aansturing, marktpositie en resultaten van het IVM. De eindverantwoording berust bij de bestuurder-directeur.

U ondersteunt de bestuurder-directeur met name bij de bedrijfsvoering en - ontwikkeling, bij de aansturing van de themagroepen en inzake business development. U bent lid van het MT. U legt functionele verantwoording af aan de bestuurder-directeur. U stelt zich op als een stevige sparringpartner voor de bestuurder-directeur, de collega MT-leden en de thema-coördinatoren, waarbij u zowel op inhoudelijk vlak als meer bedrijfstechnisch van toegevoegde waarde bent.

In voorkomende gevallen vervangt u de bestuurder-directeur bij diens afwezigheid.

Taken/verantwoordelijkheden
Strategisch en algemeen beleid

 • Signaleert en inventariseert de relevante in- en externe ontwikkelingen in de (farmaceutische) zorgmarkt, herkent trends en innovaties, geeft strategische richtingen aan en stelt mede het strategisch beleid vast. 
 • Coördineert de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten alsmede informatie en advies op basis van de marktontwikkelingen in de (farmaceutische) zorgmarkt en de strategische richting van de stichting.
 • Draagt zorg voor het opstellen van het jaarlijks beleidsplan. Hierin is opgenomen de gerelateerde begroting en deelbegroting per themagroep alsmede de acquisitiedoelen. Het sturen en bewaken van prestatie-resultaten t.o.v. de beleidscyclus en begroting vormt hierin een vanzelfsprekendheid.
 • Organiseert en bewaakt de onderlinge afstemming van het stichtingsbeleid met themagroepen en externe betrokkenen.
 • Geeft sturing aan de vertaling van gemaakte beleidskeuzes naar concrete producten, partnerships en resultaten.
 • Monitort lopende projecten en coördineert nieuw te werven projecten en subsidieverlening, in nauwe samenspraak met de thema-coördinatoren.
 • Organiseert en bewaakt het informatieproces richting klanten, financiers en stakeholders.
 • Initieert en regisseert in overleg met MT-leden noodzakelijke veranderings- en ontwikkelingsprocessen.

Leiding geven

 • Geeft direct leiding aan de themacoördinatoren en - in samenspraak met de themacoördinatoren - de adviseurs van de stichting. Ontwikkelt de juiste kwaliteit en competenties van medewerkers. Fungeert als coach van zelfstandig werkende professionals met sterke inhoudelijk kennis en hart voor de zaak.
 • Formuleert, bewaakt en geeft mede sturing aan de totstandkoming van noodzakelijke organisatorische, personele, financiële en culturele randvoorwaarden.
 • Draagt mede zorg voor een optimale interne communicatie.

Vertegenwoordiging

 • Vertegenwoordigt de stichting richting regionale/provinciale/landelijke organen en stakeholders.
 • Geeft mede richting aan en draagt mede zorg voor de uitvoering van het marketing, communicatie-, media- en voorlichtingsbeleid van de stichting i.o.m. de bestuurder-directeur.
 • Geeft mede richting aan en coördineert mede de uitvoering van acquisitie, fondsenwerving, relatiebeheer, strategische partnerships.

Financieel beleid

 • Coördineert en is zelf actief bij het verkrijgen van subsidie/fondsen en projecten en draagt zorg voor een optimaal beheer en verantwoording van de middelen.
 • Overlegt met opdrachtgevers en andere partijen (klanten/financiers) over de financiële kaders van de stichting; accountbeheer vindt plaats in afstemming met de bestuurder-directeur.
 • Stelt zelf op en/of coördineert projectbegrotingen en is mede verantwoordelijk voor de monitoring en realisatie i.o.m. het hoofd financiën.

Functie-eisen

 • Academische opleiding, bij voorkeur in een medisch of farmaceutische richting.
 • Ervaring in het werken in een maatschappelijke organisatie met hybride financiering (publiek-privaat).
 • Ruime ervaring in een vergelijkbare rol.
 • Beschikt aantoonbaar over een relevant netwerk in de (farmaceutische) zorgmarkt.
 • Ondernemend en vernieuwend, sterk in het optimaliseren van de bedrijfsvoering/bedrijfsprocessen.
 • Aantoonbare ervaring in het leidinggeven van professionals waarbij naast het zakelijke aandacht is voor de mens en de ‘schouderklop’.
 • Gewend te werken in professionele omgevingen met hoge mate van complexiteit.
 • Inhoudelijke en branche gerelateerde kennis m.b.t. de geneesmiddelen en hulpmiddelensector (beleid, onderzoek, inhoud).
 • Uitstekende relationele en communicatieve vaardigheden op alle niveaus.

Kerncompetenties

 • Ambitieus, gedreven en betrokken.
 • Creatief, innovatief, proactief en hands on.
 • Strategische blik, koersbepalend en vasthoudend.
 • Teamplayer, krijgt neuzen dezelfde kant op en stelt het collectief centraal.
 • Coachende stijl van leiding geven, hoge gunfactor, laat professionals excelleren.
 • Kan op zijn tijd relativeren en vergeet daarbij de humor niet.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie conform BBRA. U bent bereid om zich voor langere tijd aan de organisatie te verbinden.

Procedure

Petra Baarendse van Klaus Schmitt & Partners begeleidt de wervings- en selectieprocedure. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten bij Klaus Schmitt & Partners in Utrecht. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd en zullen ca. 3-4 kandidaten voor de selectiegesprekken worden uitgenodigd.

Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure. In het eindstadium van de selectieprocedure zullen van benoembare kandidaten referenties worden ingewonnen.


Contact

Solliciteren kan via onze website: www.klausschmitt.nl

Petra Baarendse
Senior Consultant

Monica van der Ven
Personal Assistant

Klaus Schmitt & Partners
Wilhelminapark 60
3581 NP Utrecht
tel. 030 – 275 84 54