Medicijn

 • Benralizumab is geregistreerd als aanvullende onderhoudsbehandeling van ernstig eosinofiel astma bij volwassenen.
 • Benralizumab vermindert het aantal exacerbaties met 0,3 tot 0,8 per jaar in vergelijking met placebo.
 • Overgevoeligheidsreacties op benralizumab kunnen acuut of vertraagd (binnen enkele dagen) optreden.
 • De langetermijnveiligheid van benralizumab is nog niet bekend.
 • Behandeling met benralizumab is ongeveer 40 tot 85 keer duurder dan behandeling met een combinatiepreparaat LABA/ICS.

Indicatie

Benralizumab is geregistreerd als aanvullende onderhoudsbehandeling van ernstig eosinofiel astma bij volwassenen. Een voorwaarde is onvoldoende astmacontrole, ondanks hoog-gedoseerd ICS en LABA (SmPC, 2018).

Effectiviteit

Het doel van de behandeling van ernstige eosinofiele astma is optimaliseren van de astmacontrole, behouden en optimaliseren van de longfunctie en voorkomen van exacerbaties (NVALT, 2013).

Wat is het effect op FEV1?

De FEV1 neemt met ongeveer 100 ml toe door behandeling met benralizumab in vergelijking met placebo (Farne, 2017).

Wat is het effect op exacerbaties?

Benralizumab vermindert het aantal exacerbaties met 41% bij patiënten met als uitgangswaarde ≥ 300 eosinofielen/µL (Farne, 2017). Het gemiddelde aantal exacerbaties is 0,7 per jaar met benralizumab in vergelijking met 1,0 tot 1,5 met placebo. Dit effect treedt op bij patiënten die de eerste 3 giften benralizumab om de 4 weken ontvangen en daarna om de 8 weken (EPAR, 2018).

Wat is het effect op corticosteroïdgebruik?

Benralizumab geeft na 28 weken behandeling een significante verlaging van het corticosteroïdgebruik in vergelijking met placebo. Bij patiënten met benralizumab vermindert het corticosteroïdgebruik met 75% in vergelijking met 25% bij patiënten met placebo (Nair, 2017).

Veiligheid

Wat is de langetermijnveiligheid?

Benralizumab is sinds 2018 in Nederland op de markt. Er is meer onderzoek nodig om duidelijkheid te krijgen over de langetermijnveiligheid. Benralizumab is onderworpen aan aanvullende monitoring. Het CBG verzoekt patiënten en zorgverleners extra alert te zijn op bijwerkingen (SmPC, 2018). De fabrikant monitort in het Risico Management Plan onder andere ernstige overgevoeligheidsreacties, ernstige (parasitaire) infecties en maligniteiten (EPAR, 2018).

Wat zijn belangrijke bijwerkingen?

De meest voorkomende bijwerkingen van benralizumab zijn faryngitis, koorts, overgevoeligheidsreacties, hoofdpijn en reacties op de injectieplaats. Dit komt voor bij 1 tot 10% van de patiënten. Overgevoeligheidsreacties kunnen acuut (binnen enkele uren) of vertraagd (binnen enkele dagen) optreden (SmPC, 2018).

Wat zijn belangrijke contra-indicaties en interacties?

De voorschrijver moet eventuele worminfecties voorafgaand aan de behandeling behandelen. Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend (SmPC, 2018).

Richtlijnen

Welke plaats heeft benralizumab in de GINA-richtlijn?

IL5-remmers hebben een plaats als stap 5 in de behandeling van ernstige eosinofiele astma volgens de GINA-richtlijn Global Strategy for Asthma Management and Prevention (2018). De GINA-richtlijn spreekt geen voorkeur uit voor een bepaalde IL5-remmer. De GINA-richtlijn adviseert de volgende stappen bij de behandeling van astma:

 • Stap 1: SABA zo nodig.
 • Stap 2: lage dosering ICS en SABA zo nodig.
 • Stap 3: lage dosering LABA/ICS en SABA zo nodig of lage dosering formoterol/ICS.
 • Stap 4: lage dosering formoterol/ICS of medium dosering LABA/ICS en SABA zo nodig.
 • Stap 5: bij ernstige eosinofiele astma: IL5-remmer als add-on toevoegen aan bestaande behandeling (GINA, 2018).

Kosten en vergoeding

Wat zijn de kosten?

Onderhoudsbehandeling met benralizumab kost ongeveer € 17.000 per jaar (Medicijnkosten, 2019). Behandeling met een combinatiepreparaat LABA/ICS in de laagste onderhoudsdosering kost € 175 tot € 398 per jaar. Wilt u meer weten? Lees dan de uitgebreide informatie over kosten.

Wat zijn de vergoedingsvoorwaarden?

Benralizumab wordt alleen via ziekenhuizen verstrekt en door de verzekeraar vergoed als add-on-geneesmiddel. Add-on geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die het ziekenhuis apart in rekening kan brengen. Het gaat vaak om dure geneesmiddelen. De NZa besluit of een geneesmiddel als add-on in rekening kan worden gebracht en tegen welk tarief (Medicijnkosten, 2019).

Aandachtspunten bij gebruik

Voorschrijven van benralizumab moet gebeuren door artsen die ervaring hebben met diagnose en behandeling van eosinofiele astma. Behandeling met benralizumab vindt plaats in het ziekenhuis door een subcutane injectie om de 4 weken voor de eerste 3 doses, daarna om de 8 weken. De dosering is niet afhankelijk van het lichaamsgewicht. De toediening van benralizumab vindt in het ziekenhuis plaats (SmPC, 2018). 

Werkingsmechanisme

Benralizumab blokkeert de biologische functie van IL5, waardoor de overleving en de activiteit van eosinofielen afneemt. Daarnaast zorgt benralizumab ook voor apoptose van eosinofielen door het aantrekken van natural killercellen. Eosinofielen spelen een belangrijke rol in de ontstekingscascade van patiënten met eosinofiele astma. IL5 zorgt voor aantrekking, rijping, differentiatie en activering van eosinofielen (SmPC, 2018).

Toekomstige ontwikkelingen

 • Meer informatie over de veiligheid van benralizumab op langere termijn volgt uit de BORA-studie en de ANDHI-studie. De resultaten van deze studies zullen in de komende jaren beschikbaar komen.
 • De MIRACLE-studie onderzoekt de effectiviteit en veiligheid van benralizumab bij patiënten waarbij astma niet onder controle is met medium- tot hoog-gedoseerd ICS en LABA. De studie wordt in 2021 afgerond.
 • De GALATHEA-studie en TERRANOVA-studie onderzoeken de effectiviteit van benralizumab bij COPD-patiënten met exacerbaties. Deze studies worden in 2018 afgerond. 

Contact

Laatst gewijzigd op 22 januari 2019